Ngoại Ngữ

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ

Sau nhiều năm đồng tổ chức Hội thảo quốc gia cùng Học viện Nông nghiệp Việt nam, ngày 2/12/2023, bên thềm Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu ngoại ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại các trường Đại học, Cao đẳng” tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã thực hiện lễ ký kết hợp tác về các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ giữa 4 trường Đại học gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Đại học Hồng Đức, và Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Liên tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác lần này, 4 trường cùng triển khai hợp tác trong các hoạt động khoa học đào tạo mà các trường có nhu cầu và thế mạnh. Đồng thời, các trường cùng đồng ý, thống nhất tổ chức Hội thảo Quốc gia về giảng dạy ngoại ngữ thường niên, đơn vị chủ trì Hội thảo sẽ được luân phiên giữa các trường. Thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của các trường liên quan.

Hoạt động khoa học đào tạo là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu trong các trường đại học. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hợp tác liên trường giúp củng cố và thúc đẩy khả năng phát triển của mỗi bên liên quan đồng thời giúp tăng thêm sức mạnh nội tại về phát triển khoa học công nghệ của mỗi trường.

Nhận thức sâu sắc về tiềm năng, thế mạnh và triển vọng hợp tác giữa 4 trường, việc ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện định hướng chiến lược phát triển, theo đúng sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn của mỗi trường. Đây sẽ là cơ hội để 4 trường cùng nhau phát triển, hỗ trợ lẫn nhau trong nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ.

Sự hợp tác này đồng thời giúp nâng cao vai trò và tăng cường sự đóng góp của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, giảng viên của các trường trong đổi mới, sáng tạo để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

(TS. Trần Thị Ngọc Liên - Khoa ngoại ngữ)