Thông báo

THÔNG BÁO Về việc học Kỹ năng mềm thuộc học phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH VIÊN

  • Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 số 452/KH-HT ngày 06 tháng 07 năm 2023;
  • Căn cứ đề cương học phần GIÁO DỤC CÔNG DÂN SINH VIÊN;
  • Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học thông báo về việc học KỸ NĂNG MỀM trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:
  • 1. Thời gian:

 Từ ngày 23/ 11/2023 – 25/11/2023

         Cụ thể cho các lớp:

Lớp 1: Từ 13h50 đến 17h00 Ngày 23/11/2023

Lớp 2: Từ 13h50 đến 17h00 Ngày 24/11/2023

Lớp 3: Từ 07h50 đến 11h00 Ngày 25/11/2023

2. Địa điểm:

Hội trường F301, Khu Giảng đường

Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

3. Đối tượng: Toàn thể sinh viên khoá 25, 26

4. Thời lượng: 4 tiết

5. Yêu cầu: Kỹ năng mềm là một nội dung thuộc học phần Giáo dục công dân sinh viên trong chương trình đào tạo các khoa. Các yêu cầu về việc học nội dung này được thực hiện như đối với mọi học phần khác: điểm danh, đánh giá, cho điểm cuối kỳ, toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

6. Biên chế lớp:  Toàn thể sinh viên 2 khoá sẽ được biên chế thành 3 lớp:

Lớp

Lớp gốc

Sĩ số

Ghi chú

Lớp 1

CT2501C

23

 

MT2501

6

 

QT2501K

21

 

QT2501N

7

 

QT2501M

17

 

NA2501A

17

 

NA2501M

5

 

NA2501H

9

 

MT2601

4

 

Lớp 2

DL2501

5

 

ĐC2601

16

 

QT2601K

18

 

QT2601N

23

 

DL2601

8

 

QT2601M

15

 

QT2601L

21

 

Lớp 3

ĐC2501

22

 

PL2501

12

 

CT2601

28

 

NA2601A

8

 

NA2601H

13

 

NA2601C

15

 

PL2601

9

 

7. Hỗ trợ điểm danh: Do số lượng sinh viên các lớp nhiều, phòng Đào tạo - Quản lý khoa học phân công cán bộ Quản lý sinh viên hỗ trợ điểm danh làm căn cứ để tính điểm quá trình.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – QLKH

(Đã ký)

TS. NGƯT Trần Thị Mai