Thông báo

Thông báo Triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

- Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 số 452/KH-HT ngày 06 tháng 07 năm 2023.

- Phòng Đào tạo – QLKH thông báo kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên như sau:

Khoá

Nội dung

Ngày      bắt đầu

Ngày         kết thúc

Ghi chú

1. Tổ chức đào tạo:

Khoá K25, K26, K27 và khối Liên thông

Tổ chức giảng dạy học kỳ 2 

15/01/2024

18/05/2024

15 tuần học chính và 01 tuần dự trữ.

Tổ chức thi kỳ 2

20/05/2024

30/06/2024

04 tuần thi đi và 02 tuần thi lại

K26, K27

Học Giáo dục quốc phòng tập trung

11/03/2024

30/03/2024

03 tuần học tập trung tại TTGDQP

2. Lịch nghỉ Hè, nghỉ Lễ dự kiến:

Stt

Nội dung

Ngày      bắt đầu

Ngày         kết thúc

Ghi chú

1. 

Tết Âm lịch

05/02/2024

18/02/2024

Nghỉ 2 tuần

2. 

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương

18/04/2024

18/04/2024

 

3. 

Ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động

30/04/2024

01/05/2024

 

4. 

Nghỉ Hè

01/07/2024

11/08/2024

Nghỉ 6 tuần

5. 

Ngày dự kiến đầu năm học 2024 - 2025

12/08/2024

 

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2024.

TL HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – QLKH

(Đã ký)

TS. Nguyễn Trí Minh