Thông báo

Thông báo tạm dừng trang website: https://qlgd.hpu.edu.vn/

THÔNG BÁO: từ ngày 15/06/2023 Quản trị mạng sẽ tạm thời dừng hoạt đồng trang website: https://qlgd.hpu.edu.vn/  để tiến hành đối chiếu dữ liệu, QTM sẽ có thông báo chính thức khi trang hoạt động trở lại.
Trân trọng cảm ơn./.