Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 13/02/2023 đến 19/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

         Áp dụng từ: 13/02/2023 đến 19/02/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

13/02/2023

9h00-11h30

Tiếp GS. Lori Assaf

HT, PHT Liên, P.TS&HTQT

P.TS&HTQT

E201

Thứ 3

14/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

15/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/02/2023

 

14h00-16h00

Họp về nhân sự các đơn vị

CTHĐT,BGH, phụ trách các đơn vị

Bà Ngọc, phụ trách các đơn vị

E201

Thứ 7

18/02/2023

 

14h00-16h00

 

Thẩm định CTĐT ngành Kỹ thuật môi trường

Hội đồng thẩm định

Hội đồng XDCTĐT ngành

E201

Chủ nhật

19/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)