Cao học Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao học


Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh trang bị chuyên sâu cho học viên về:
1.  Về kiến thức
      Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tạo cơ hội để người học có thể:
•    Nắm vững kiến thức và kĩ năng chuyên sâu của các chức năng quản trị kinh doanh;
•   Cập nhật và hoàn thiện các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng làm việc theo nhóm và kĩ năng giám sát; đồng thời hoàn thiện kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận có tính phê phán;
•    Hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp;
•    Phát triển khả năng thực thi trách nhiệm trong một môi trường kinh doanh có tính hội nhập toàn cầu và đầy biến động.
 2.  Về kỹ năng
    Ngoài các kiến thức và kĩ năng chung, chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng nhằm mục tiêu trang bị chuyên sâu cho người học các kiến thức và kĩ năng về:
•     Nhận dạng cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức nguồn lực để thực hiện thành công các cơ hội đó;
•    Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với các đặc điểm kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh;
•     Nhận dạng và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức;
•     Làm chủ các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động
 3.  Vị trí công việc có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
-   Có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước;
-   Là các chuyên gia tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp trong điều hành quản lý và sản xuất kinh doanh: Xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, tham gia lập dự án và thẩm định các dự án kinh doanh của doanh nghiệp...;
-   Là các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước;
-   Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh ở các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp;
-   Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Khoa Quản trị kinh doanh