Cao học ngành xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao học


Học viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năng

  1. Về kiến thức:

+ Áp dụng các kiến thức chuyên ngành để làm các công việc:

+ Giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các trường Đại học, viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

+ Các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng.

+ Các đơn vị kiểm định chất lượng, các cơ quan khảo sát thiết kế, quản lý dự án, các đơn vị thi công, khai thác dự án.

+ Các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng.

+ Có trình độ ngoại ngữ để sử dụng tài liệu của các nước tiên tiến, có đi sâu nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

+ Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp số, cơ học đất, nền móng và công trình ngầm, cơ học kết cấu, ổn định và động lực học công trình.

+ Nắm vững lý thuyết tối ưu trong tính toán, thiết kế kết cấu, nắm vững các kiến thức cơ bản về quy hoạch toán, nhận dạng các bài toán tối ưu hóa kết cấu, cách áp dụng các phương pháp của cơ học kết cấu để lập các điều kiện ràng buộc về bền, về cứng, cách lựa chọn phương pháp quy hoạch để giải bài toán cực tiểu hóa thể tích kết cấu.

+ Nắm vững lý thuyết độ tin cậy, tính toán tuổi thọ công trình và lý thuyết tấm vỏ.

+ Có kiến thức để phân tích hệ thống kết cấu công trình xây dựng bao gồm: các bộ phận công trình, các hệ chịu lực, các cấu kiện khác biệt nhau về hình dạng kích thước, về chức năng chịu lực và truyền lực nhưng phải bảo đảm tính thống nhất, liên tục về khả năng tiếp thu các nội lực và biến dạng của bất kỳ công trình dưới tác động tĩnh và động các loại tải trọng.

+ Có khả năng thiết kế kết cấu nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt như: Mái vỏ mỏng, xilo, bunke, bể chứa, tháp nước…và có khả năng thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước.

+ Nắm vững các kiến thức chính về kết cấu liên hợp thép bê tông (KCLHTBT) như:  Các vật  liệu chịu lực sử dụng trong KCLHTBT, Cách cấu tạo, tính toán các cấu kiên cơ bản của KCLHTBT như: sàn, dầm cột, Các chi tiết liên kết trong KCLHTBT, Trên cơ sở các kiến thức đó có thể  vận dụng để thiết kế các công trình bằng KCLHTBT.

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về ổn định kết cấu thép và kết cấu thép nhẹ dạng thanh thành mỏng như sau: Kiến thức về lý thuyết ổn định của các thanh chịu nén, nén uốn, ổn định của tấm bản; Kiến thức cơ bản về đặc điểm làm việc và tính toán thanh thành mỏng; Trên cơ sở các kiến thức trên, học viên có thể hiểu được bản chất các vấn đề có liên quan đến ổn định trong các Tiêu chuẩn thiết kể kết cấu thép cũng như đi sâu nghiên cứu về ổn định trong kết cấu thép.

+ Làm chủ được công nghệ thi công hiện đại, quản lý thi công, quản lý dự án xây dựng.

+ Đề xuất các giải pháp về lựa chọn vật liệu mới và giải pháp kết cấu tối ưu cho các công trình XDDD&CN, đảm bảo được các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. 

  1. Về kỹ năng: 

+ Có kỹ năng phân tích phê phán để phát hiện các vấn đề trong khoa học kỹ thuật xây dựng.

+ Có kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kết cấu đặc biệt.

+ Có các kỹ năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị dự án xây dựng.

+ Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực xây dựng.

+ Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

  1. Về ngoại ngữ:

+ Trình độ ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu, đáp ứng yêu cầu theo khoản 1a điều 28 thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

  1. Về Tin học:

+  Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kết cấu chuyên dụng

  1. Về phẩm chất đạo dức

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước.

 + Tuân thủ luật pháp.

  1. Về sức khỏe:

 + Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thể dục thể thao trong rèn luyện sức khỏe nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực cho bản thân.


 Khoa Xây dựng