Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học

a. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Marketing- Tên tiếng Anh: Marketing   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có năng lực:- Hiểu, vận dụng...

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng

a. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng- Tên tiếng Anh: Finance - Banking   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp - Hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp - Hệ Đại học

a. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp- Tên tiếng Anh:  Business administrationb. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp...