Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 26.02.2024 đến ngày 03.3.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

26/02/2024

14h00-16h00

 

Họp Giao ban BGH và CBCC

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK - HT

P.Họp Nhà G

Thứ 3

27/02/2024

14h00-17h00

 

Hội thảo về khung đánh giá chất lượng nghiên cứu

Phó Hiệu trưởng  - TS. Trần Ngọc Liên

P. HC-TH

ĐH BK HN

Thứ 4

28/02/2024

08h00-11h00

 

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

 

Thường trực HĐ TĐG nhóm 2

 

Nhóm 2

 

Tại phòng làm việc

14h00-15h30

 

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

 

Thường trực HĐ TĐG nhóm 3

Nhóm 3

 

Tại phòng làm việc

14h00-16h00

Hiệu trưởng làm việc với Nhân sự về mô tả công việc và dự thảo cơ chế khoán việc đối với 1 số vị trí công tác

HT và PTP.HC-TH

BPNS

phòng

HT

Thứ 5

29/02/204

9h30-11h30

 

 

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 5

Nhóm 5

 

 

 

Tại phòng làm việc

10h00-11h30

 

Tổ chức Lễ chào cờ - Họp đối thoại sinh viên

BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, Đoàn TN-Hội SV, SV toàn trường

P.ĐT-QLKH và các đơn vị liên quan

F 301

 

14h00-17h00

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

 

Thường trực HĐ TĐG nhóm 4 và 1

 

Nhóm 4 và 1

 

Tại phòng làm việc

Thứ 6

01/3/2024

10h00-11h30

 

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

 

Thường trực HĐ TĐG nhóm 6

 

Nhóm 6

 

Tại phòng làm việc

14h00-17h00

 

Lễ ra mắt trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp UIH

Phó Hiệu trưởng  - Trần Hữu Trung

P. HC-TH

 

ĐH CN HN

14h00-15h30

Làm việc với các nhóm xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

 

Thường trực HĐ TĐG nhóm 7

 

Nhóm 7

Tại phòng làm việc

Thứ 7

02/3/2024

Từ 10h00

 

Làm việc với Công ty GMB

CTHĐT, HT, TKHĐT, KTT, TP.ĐT-QLKH, TS.HT-QT

TKHĐT

P.Họp Nhà G

Chủ nhật

03/3/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp