Tin tức & Sự kiện

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 trên địa bàn Hải Phòng

Ngày 29/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Ban Văn hóa, Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn Hải Phòng”.

TS. Bùi Thanh Tùng, Ch tch Liên hip các hi Khoa hc và K thut Hi Phòng phát biu khai mc hi tho.

Phát biu khai mc hi tho, TS. Bùi Thanh Tùng, Ch tch Liên hip các hi Khoa hc và K thut Hi Phòng cho biết, ti Hi Phòng có 44 cơ s giáo dc ngh nghip (19 trường cao đẳng, 12 trường trung cp, 13 trung tâm giáo dc ngh nghip) và 25 cơ s hot động giáo dc ngh nghip (14 trung tâm giáo dc ngh nghip, giáo dc thường xuyên ti các qun, huyn, 11 doanh nghip).

Nhìn chung, c s lượng và cht lượng đào to hin chưa đáp ng được các yêu cu ca các doanh nghip trên địa bàn thành ph. T l lao động đào to có bng cp, chng ch thành ph đạt gn 40%. Đây là con s khá khiêm tn.

Trước yêu cu ca cách mng công nghip ln th tư vi nhiu ngành ngh đòi hi chuyên môn cao, thành ph cn có gii pháp để nâng cao cht lượng đào to ngh trong bi cnh hin ti cho phù hp vi nhu cu phát trin.

PGS.TS. Lê Quc Tiến, Trưởng ban Văn hóa, Xã hi, Hi đồng nhân dân thành ph Hi Phòng.

PGS.TS Lê Quc Tiến, Trưởng ban Văn hóa, Xã hi, Hi đồng nhân dân thành ph Hi Phòng đề dn: thành ph còn thiếu lao động k thut lành ngh, thiếu đội ngũ chuyên gia đầu ngành để phát trin các ngành, các lĩnh vc kinh tế mũi nhn. H thng cơ s giáo dc ngh nghip chưa đào to được ngun nhân lc cht lượng cao và chưa đáp ng được nhu cu ca xã hi. Mt s ngành ngh doanh nghip có nhu cu song thành ph chưa có cơ s đào to hoc chưa có chương trình đào to theo l trình.

Bà Phm Th Huyn, Phó Giám đốc S lao động Thương binh và Xã hi Hi Phòng cho biết, S tiếp tc nâng cao hiu qu hot động ca Sàn Giao dch vic làm ca thành ph.

Theo bà Phm Th Huyn, Phó Giám đốc S lao động Thương binh và Xã hi Hi Phòng, vi mc tiêu nâng cao hiu qu đào to ngh nghip, gn vi gii quyết vic làm, đào to, cung cp lao động có tay ngh cho các cm công nghip, khu công nghip và các d án đầu tư ln có ý nghĩa quan trng đối vi s phát trin ca thành phđất nước, ngành Lao động Thương binh và Xã hi Hi Phòng đã có văn bn đề xut các đơn v liên quan tiếp tc tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca người lao động v đào to ngh. Thc tế, đây va là quyn li, va là yêu cu góp phn gii quyết vic làm theo hướng lâu dài, nâng cao thu nhp, năng sut lao động, đảm bo cht lượng sn phm, góp phn nâng cao năng lc cnh tranh, phát trin doanh nghip, phát trin kinh tế xã hi…

S Lao động Thương binh và Xã hi Hi Phòng tiếp tc nâng cao hiu qu hot động ca Sàn Giao dch vic làm ca thành ph để cp nht thông tin v nhu cu cung cu lao động, làm cơ s định hướng đào to ngh nghip, gn đào to vi gii quyết vic làm theo nhu cu th trường.

GS.TS.NGƯT -  Trn Hu Ngh, Ch tch Hi đồng Trường Qun lý và Công Ngh Hi Phòng: Hi Phòng là mt trong nhng trung tâm giáo dc đào to lc lượng lao động lành ngh cho trên 100 ngh.

Hin ti, Hi Phòng là mt trong nhng trung tâm giáo dc đào to lc lượng lao động lành ngh cho trên 100 ngh, trong đó có 63 lượt ngh trng đim, 21 ngh cp độ quc tế, 13 lượt ngh cp độ khu vc ASEAN và 29 lượt ngh cp độ quc gia; trong thi đại 4.0, ngun nhân lc cht lượng cao gi vai trò rt quan trng, quyết định s phát trin ca loài người. Nm được quy lut này, Đảng và Nhà nước ta đã có nhng ch trương, chính sách nhm phát trin ngun nhân lc cht lượng cao ca đất nước. Vì vy, chính quyn các cp phi quyết tâm phát trin ngun nhân lc kinh tế bin… thông qua vic ưu tiên ngun vn t ngân sách cho hot động này. 

ThS. Cao Anh Tun- Phó Hiu trưởng Trường Cao đẳng Công nghip Hi Phòng cho biết, Trường được phép tuyn sinh và t chc đào to 9 ngành, ngh.

Phát biu ti Hi tho, ThS. Cao Anh Tun, Phó Hiu trưởng Trường Cao đẳng Công nghip Hi Phòng cho rng: Sau 62 năm hot động, trường đã đào to khong 5 vn k thut viên cho ngành công nghip thành ph Hi Phòng và các tnh Đồng bng Bc b. Nhân lc do Nhà trường đào to đã góp phn không nh cho s phát trin công nghip hóa hin đại hóa, kinh tế xã hi ca thành ph cũng như các tnh thành trong c nước. Trường được phép tuyn sinh và t chc đào to 9 ngành, ngh. Trong đó 8 ngành, ngh đào to trình độ cao đẳng; 7 ngành, ngh đào to trình độ trung cp; 9 ngh đào to trình độ sơ cp. Quy mô tuyn sinh, đào to 1 năm 635 HSSV, trong đó: Cao đẳng 265, trung cp 190 sơ cp 180; 3 ngh trng đim cp độ quc tế (Đin công nghip, Ct gt kim loi, Đin t công nghip) và 02 ngh trng đim cp độ khu vc ASEAN (Công ngh ô tô, K thut máy lnh và điu hòa không khí), 2 ngh trng đim cp độ quc gia (Hàn, K thut sa cha, lp ráp máy tính); Thành ph cn sm hoàn thin D án Quy hoch mng lưới cơ s giáo dc ngh nghip. Quy hoch mng lưới giáo dc ngh nghip gn vi quy hoch phát trin nhân lc, hoàn thin cơ chế chính sach riêng, có tính cht đột phá. Tiến ti giao quyn t ch toàn din cho các cơ s v nhân s, tài chính, t chc đào to…

KS Ngô Huy Hi, Phó Giám đốc K thut Công ty CP Sơn Hi Phòng.

KS Ngô Huy Hi, Phó Giám đốc K thut Công ty CP Sơn Hi Phòng cho rng: Công ngh 4.0 ra đời mt lot công ngh mi; s nh hưởng ca công ngh ti lao động ngh, công ngh k thut s và cơ s h tng thông tin liên lc đang làm thay đổi các quan nim v truyn thông; ngh nghip mi cho phép nhiu người có được thi gian làm vic ch động hơn, linh hot hơn. Theo thng kê, hin nay có ti 90% doanh nghip Vit Nam là doanh nghip nh và va, ch yếu s dng ngun nhân công lao động thp. Phn ln các doanh nghip đang giai đon ca nn cách mng công nghip 2.0-3.0, đòi hi chính bn thân doanh nghip cũng phi tiến hành thay đổi để bt kp thi đại.

Ti hi tho, các đại biu cũng đề xut mt s gii pháp nâng cao cht lượng đào to ngh như tiếp tc tuyên truyn, hướng nghip để nâng cao nhn thc ca gia đình, nhà trường, doanh nghip v vai trò, thế mnh ca lao động hc ngh. Cn tp trung đầu tư ngun lc, chun hóa các điu kin để nâng cao năng lc, cht lượng, hiu qu hot động ca các cơ s giáo dc ngh nghip. Điu đáng nói nht, là cn thc hin đồng b, hiu qu hơn v các gii pháp để tăng cường gn kết gia Nhà nước, doanh nghip trong đào to, để các hc viên sau khi hc có được tay ngh tt và có vic làm ngay.

(Nguồn: https://tapchicokhi.com.vn/)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên