Thông tin tuyển sinh

Thông tin Danh mục ngành được phép đào tạo của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Danh mục ngành được phép đào tạo của 

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Số văn bản mở ngành

Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành

Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)

Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép

Năm bắt đầu đào tạo

Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Quản trị kinh doanh

7340101

3803/GDĐT

22/11/1997

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

1997

2022

2

Kỹ thuật môi trường

7520320

3803/GDĐT

19/11/1997

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

1997

2022

3

Luật

7380101

2566/QĐ- BGDĐT

31/7/2017

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

2017

2022

4

Việt Nam học

7310630

987/GDĐT

01/3/2001

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

2001

2022

5

Ngôn ngữ Anh

7220201

3803/GDĐT

23/11/1997

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

1997

2022

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

3803/GDĐT

20/11/1997

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

1997

2022

7

Công nghệ thông tin

7480201

3803/GDĐT

21/11/1997

943/QĐ-BGDĐT

14/03/2018

Bộ GD&ĐT

1997

2022