Quản Trị Kinh Doanh 0

Tóm tắt nội dung nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị Kinh doanh

XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THUỘC TRƯỜNG ĐAỊ HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

 

Cao Thị Thu

Khoa QTKD – Trường ĐH Quản lý và Công nghệ HP

Email: thuct@hpu.edu.vn

 

        Để thực hiện việc đánh giá hoạt động học tập và hướng dẫn sinh viên vận dụng lý luận vào thực tiễn là một trong những hoạt động khó, đòi hỏi cả người dạy và người học phải có những phương pháp cũng như tình huống phù hợp.

        Với yêu cầu của môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp lại càng đòi hỏi có những kiến thức thực tế cập nhật với điều kiện của nền kinh tế nói chung, điều kiện của các doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy bài nghiên cứu hướng vào việc gắn kết giữa lý luận với thực tiễn nhằm giúp cho người học có thể so sánh, đối chiếu và áp dụng ngay được các nội dung lý thuyết và công việc thực tiễn.

Nghiên cứu đã đạt được những kết quả sau:

- Đã làm rõ được mục tiêu và yêu cầu của bài đánh giá 2 trong chuẩn đầu ra của học phần Phân tích tài chính doanh nghiệp. Đây là nội dung khá quan trọng để người học hiểu được tầm quan trọng của bài đánh giá và cách thức sẽ vận dụng vào tình huống nghiên cứu cụ thể về một doanh nghiệp cụ thể, hay sự khác biệt khi phân tích các ngành nghề kinh doanh khác nhau trong thực tiễn.

- Cung cấp cơ sở lý luận về Tài chính doanh nghiệp và phân tích các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Hệ thống hóa việc xây dựng quy trình thực hiện phân tích thông qua 3 bước từ khâu thu thập, tổng hợp các số liệu cần thiết, đến bước thực hiện tính toán các chỉ số tài chính ngắn hạn cụ thể và tổng hợp các chỉ tiêu tài chính để phân tích đánh giá một cách toàn diện, tổng thể. 

- Vận dụng quy trình phân tích vào tình huống phân tích các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn của Công ty TNHH Hùng Thịnh HD giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019. 

- Đưa ra 3 khuyến nghị giúp sinh viên năm thứ 3 ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Đạo học Quản lý và Côn nghệ Hải Phòng có thể thực hành, hoàn thiện kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp một cách tốt nhất, thuận lợi nhât đáp ứng yêu cầu mới đối với môn học Phân tích tài chính Doanh nghiệp.

        Bài nghiên cứu là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên năm thứ 3 của ngành Tài chính – Ngân hàng khi học tập môn học Phân tích tài chính và bổ trợ một phần kiến thức cho môn học Tín dụng ngân hàng.

ThS. Cao Thi Thu bảo vệ kết quả nghiên cứu trước hội đồng đánh giá

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên