Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 60340102

Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)

Chuẩn đầu ra chung:

Nhóm CDR

CDR

Chi tiết

 

CĐR – Kiến thức

 

1

Nắm được kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiến tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực

nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh doanh;

2

Hiểu được các kiến thức chung về quản trị, quản lý;

3

Hiểu được các kiến thức liên ngành có liên quan.

 

 

 

 

 

CĐR – Kỹ

năng

6

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin

để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;

 

7

Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu , thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng và khác

ngành;

8

Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề

nghiệp tiên tiến;

9

Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ

một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp;

10

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực

ngoại ngữ Việt Nam.

CĐR – Mức

tự chủ và tự chịu trách nhiệm

13

Có khả năng nghiên cứu đưa ra những sáng kiến quan trọng;

14

Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người

khác;

 

15

Có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia

trong lĩnh vực kinh doanh;

16

Có khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động

chuyên môn.

Chuẩn đầu ra chuyên biệt ngành Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng


Nhóm CĐR

CĐR

Chi tiết 

 

CĐR – Kiến thức

 

4

Có các kiến thức tổng thể về phân tích và giải quyết các vấn

đề về hoạch định, tổ chức, triển khai và kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp; 

5

Có các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và kiểm

soát hoạt động của doanh nghiệp . 

CĐR – Kỹ

năng

11

Có kỹ năng sử dụng các công cụ định lượng trong nghiên cứu,

phân tích và giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp;12

Có kỹ năng phân tích và đánh giá và giải quyết các vấn đề liên

quan tới hoạt động quản lý của doanh nghiệp.


    
Chuẩn đầu ra chuyên biệt ngành Quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu

Nhóm CĐR

CĐR

Chi tiết

CĐR – Kiến thức

 

5a

Có các kiến thức chuyên sâu về thực hiện các nghiên cứu khảo sát, phân tích, xử lý số liệu, áp dụng các mô hình phân tích dữ

liệu định tính và định lượng.

CĐR – Kỹ

năng

 

12a

Có kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu định tính và định lượng sử dụng các phương pháp và công cụ xử lý dữ liệu hiện đại.


Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ có thể đảm nhận các công việc:
- Quản lý cấp trung và cấp cao trong các doanh nghiệp (công nghiệp, thương mại, tài chính …).
- Giảng viên trong các trường đại học đào tạo về lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
- Nghiên cứu viên hoặc một số các vị trí quản lý trong các viện nghiên cứu.
- Cán bộ quản lý điều hành một số mảng chuyên môn trong các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước.
- Tiếp tục làm nghiên cứu sinh về một mảng nghiên cứu cụ thể để đạt học vị tiến sĩ trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
Các vị trí công việc khác trong các doanh nghiệp

 

Mã số học phần

 

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

Định hướng ứng dụng

Định hướng nghiên cứu

 

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH, TN, TL

 

I. Phần kiến thức chung

 

 

 

6

6

 

QTTH

501

Triết học

3

3

0

x

x

 

QTTA

502

Tiếng Anh

3

3

0

x

x

 

II. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

24

30

 

 

1. Các học phần bắt buộc

 

 

 

6

8

 

a. Kiến thức cơ sở ngành

 

 

 

4

4

QTDL

504

Phương pháp định lượng

trong kinh tế

2

2

0

x

x

QTNC

505

Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế

2

2

0

x

x

 

b. Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

2

4

QTTN

506

Quản trị tác nghiệp

2

2

0

x

x

QTNM

509

Nghiên cứu Marketing

2

2

0

(*)

x

 

 

 

2. Các học phần tự chọn

 

 

 

18

(chọn 9 học phần)

22

(chọn 11 học phần)

 

a. Tự chọn cơ sở ngành

 

 

 

2

2

QTKH

503

Kinh tế học nâng cao

2

2

0

 

 

QTKL

510

Kinh tế lượng II

2

2

0

 

 

 

b. Tự chọn chuyên ngành

 

 

 

16

20

QTMA

507

Quản trị Marketing II

2

2

0

 

 

QTNL

508

Quản trị nguồn nhân lực II

2

2

0

 

 

QTCL

511

Quản trị chiến lược II

2

2

0

 

 

QTKQ

512

Kế toán quản trị II

2

2

0

 

 

QTTC

513

Tài chính doanh nghiệp

2

2

0

 

 

QTDA

514

Quản trị dự án II

2

2

0

 

 

QTPT

515

Phân tích tài chính & đầu tư

2

2

0

 

 

QTCT

516

Quản trị chất lượng tổng thể

2

2

0

 

 

QTCC

517

Quản trị chuỗi cung ứng

2

2

0

 

 

QTDM

518

Quản trị đổi mới

2

2

0

 

 

QTMD

519

Quản lý quan hệ khách hàng

2

2

0

 

 

QTLD

520

Lãnh đạo trong tổ chức

2

2

0

 

 

QTHT

521

Hệ thống thông tin quản lý

2

2

0

 

 

 

3. Luận văn

 

30

36

 

Tổng cộng:

 

 

 

60

72

(*)Học phần này là học phần tự chọn đối với định hướng ứng dụng.
Điều kiện tốt nghiệp
Điều kiện tốt nghiệp theo Khoản 1, Điều 32, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

a. Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định;

b. Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

c. Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định;

d. Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo theo quyđịnh;

e. Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Sử dụng Anh văn tương đương cấp độ 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014). Hiệu trưởng tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên mỗi năm 2 lần, cách nhau 6 tháng.