admin
admin admin

Tài liệu học tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường


Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc

 1. Môi trường và con người


- Lê Văn Khoa và những người khác, Khoa học môi trường, NXB Giáo Dục Hà Nội, 2002.

- Lê Thị Thanh Mai, Giáo trình Môi trường và Con người, NXB Đại học QGTPHCM, 2002.

- Trần Hữu Nghị - Trần Thị Mai, Bảo vệ môi trường biển, NXB Giáo Dục Hà Nội. 1997

 1. Sinh học đại cương


-Tế bào và các quá trình sinh học- Lê Ngọc Tú, Đỗ Ngọc Liên, Đặng Thị Thu, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2002.

-Sinh học đại cương- GS.TS. Mai Xuân Lương - ThS. Hoàng Viết Hậu, 2009.

 1. Hóa đại cương


- Nguyễn Đình Chi – Cơ sở lý thuyết hóa học tập 1– Nhà xuất bản Giáo dục

- Nguyễn Hạnh – Cơ sở lý thuyết hóa học tập 2– Nhà xuất bản Giáo dục

- Ngô Kim Định, Trần Thị Mai – Thực hành Hóa đại cương – Đại học Hàng Hải Việt Nam

- Ngô Kim Định, Trần Thị Mai – Bài tập Hóa đại cương – Đại học Hàng Hải Việt Nam

 1. Hóa vô cơ


-Hoàng Nhâm. Hóa học vô cơ tập I. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 2000.

-Hoàng Nhâm. Hóa học vô cơ tập II. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 2000.

-Hoàng Nhâm. Hóa học vô cơ tập III. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 2000.

-Trần Thị Mai, Nguyễn Công Thóa - Thực hành Hóa Vô Cơ - Đại học Hàng Hải Việt Nam

-Lê Mậu Quyền. Hóa học vô cơ. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

-Lê Mậu Quyền. Bài tập Hóa học vô cơ. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2000

 1. Hóa hữu cơ


- Phan Tèng S¬n, TrÇn Quèc S¬n, §Æng Nh­ T¹i – C¬ së ho¸ häc h÷u c¬ - NXB §H & THCN, Hµ Néi, 1976.

- Hoµng Träng Yªm – C¬ së ho¸ häc h÷u c¬ - NXB KHKT Hµ Néi, 1999.

- Ng« ThÞ ThuËn – Ho¸ häc h÷u c¬ - NXB KHKT Hµ Néi, 1999.

 1. Cơ sở vi sinh hóa sinh


- Phạm Thị Trân Châu. Cơ sở hoá sinh học – NXBKHKT, 1998

- Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (1998), Vi sinh vật học, Nxb KHKT, Hà Nội.

 1. Hóa lý


- Trần Văn Nhân. Hóa lý tập I. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1999.

- Trần Văn Nhân. Hóa lý tập II. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1999.

- Trần Văn Nhân. Hóa lý tập III. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1999.

- Trần Văn Nhân. Hóa lý tập IV. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1999.

 1. Các quá trình thủy lực:


- GS.TSKH Nguyễn Bin – Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 – NXB KHKT, 2004

- GS.TSKH Nguyễn Bin – Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2 – NXB KHKT, 2004

 1. Các quá trình chuyển nhiệt và chuyển khối


- GS.TSKH Nguyễn Bin – Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3 – NXB KHKT, 2004

- GS.TSKH Nguyễn Bin – Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4 – NXB KHKT, 2004

 1. Hóa phân tích


-Hóa học phân tích – Trần Tử hiếu, NXBGD- HN, 2001

- Bài tập hóa học phân tích , Trần Tử Hiếu, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín, NXBĐH & Trung học chuyên nghiệp, HN

- Các phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng, Lê Đức, NXBĐHQG- HN

- Xử lý số liệu theo phương pháp thông kê toán học, Đức Ngọc, Khoa hóa, ĐHKHTN

 1. Hóa học môi trường


- Đặng Kim Chi, Hóa học môi trường, NXB Giáo dục, 2000

- Phạm Văn Thưởng. Đặng Đình Bạch, Cơ sở hóa học môi trường, NXBGiáo dục, 2000.

 1. Hóa kỹ thuậtđại cương


- Trần Hồng Côn, Công nghệ hóa học vô cơ, NXB Giáo dục, 2004

- Phùng Thị Bính, Trần Tiến Đạt, Hóa học công nghệ và môi trường, NXBGD, 2000.

- Hóa Kỹ thuật. Giáo trình dành cho sinh viên ngành hóa học. ĐHKHTN – ĐHQGHN.

 1. Sinh thái môi trường


- Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn, Sinh thái và Môi trường, NXB giáo dục

- Trần Cẩm Vân, Giáo trình vi sinh trong cân bằng sinh thái, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

- Lê văn Khoa, Sinh thái và môi trường đất, NXB đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 1. Xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh


-Lương Đức Phẩm, Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002

-Lê Xuân Phương, Vi sinh vật học môi trường, Đại học Đà Nẵng, http//www.ebook.vn

-Trần Cẩm Vân, Vi sinh vật học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 1. Môn quản lý chất thải rắn


- Quản lý Chất thải rắn - GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. ưng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái- NXB Xây dựng

- Quản lý chất thải nguy hại - PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển -
NXB Xây dựng

 1. Độc học môi trường


- Nguyễn Thị Phương Anh, Giáo trình Độc học môi trường, ĐHBK Hà Nội, 2007

- Trịnh Thị Thanh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB ĐHQGHN, 2003

17.Quản lý chất lượng môi trường

- Lưu Đức Hải và nnk, Cẩm nang quản lý môi trường, NXBGD, 2006

- Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB KHKT, 1998

- Nguyễn Đức Khiển, Quản lý môi trường, NXB KHKT, 1999

18.Môn Quan trắc môi trường

- Trương Mạnh Tiến, 2001. Quan trắc Môi trường, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001

- Các tập TCVN

- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sô 47/2011/ TT- BTNMT

- Thông tư 28 – 2011 / TT- BTNMT Quy định Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

- Thông tư 29 – 2011 / TT – BTNMT Quy định Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

- Thông tư 30 – 2011 / TT – BTNMT Quy định Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất

 1. Môn xử lý nước cấp


- Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2000

 1. Môn Xử lý nước thải


- Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng Hà Nội, 2000

- Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga, Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội 2001

- Lương Đức Phẩm – Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học – NXB Giáo dục – 2002.

 1. Đánh giá tác động môi trường


- Lê Thạc Cán và nnk, Đánh giá tác động môi trường: phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kinh tế, Hà Nội, 1993.

- Phạm Ngọc Hồ & Hoàng Xuân Cơ, Đánh giá tác động môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

- Lê Xuân Hồng, Cơ sở đánh giá tác động môi trường, NXB Thống Kê Hà Nội, 2006.

 1. Môn sản xuất sạch hơn:


- Trung tâm sản xuất sạch hơn. Tài liệu tập huấn, đào tạo về SXSH, đại học Bách Khoa Hà Nội 1999 – 2005.

- Tài liệu tập huấn và đào tạo SXSH của UNEP – UNIDO, 1999 – 2004.

23.Giám sát và quản lý môi trường biển

- Nguyễn Chu Hồi, Cơ sở tài nguyên và môi trường biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

- Lê Đức Tố, Hoàng trọng Lập, Quản lý biển, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,

- Vũ Trung Tạng, Sinh học và sinh thái học biển, NXB đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2004.

24.Xử lý ô nhiễm không khí

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1, 2, 3, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

- Kỹ thuật môi trường, Hoàng Kim Cơ, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

- Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, Cơ, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

25.Thí nghiệm vi sinh

 - Hoàng Minh Quân, Tài liệu thí nghiệm vi sinh vật (dùng cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường).

26.Thực hành phân tích môi trường

 1. Nguyễn thị Kim Dung, Nguyễn Cẩm Thu, 2013, Các bài thí nghiệm phân tích môi trường, Khoa Môi trường - ĐHDL - HP
 2. Các phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng, Lê Đức, NXBĐHQG- HN
 3. Xúc tác trong công nghệ môi trường


- Mai Hữu Khiêm - Bài giảng kỹ thuật xúc tác - Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

 1. Quản lý tài nguyên


- Lê Văn Khoa và nnk, Khoa học môi trường, NXB Giáo dục, 2001;

- Nguyễn Chu Hồi, Cơ sở tài nguyên và môi trường Biển. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005;

- Mai Trọng Thông, Hoàng Xuân Cơ, Tài nguyên khí hậu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002;

- Nguyễn Thị Phương Loan, Giáo trình tài nguyên nước, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

 1. Kinh tế môi trường


 -Giáo trình Kinh tế Môi trường, Hoàng Xuân Cơ, NXB ĐHQG Hà Nội, 2007

- Bài giảng Kinh tế Môi trường, Nguyễn Văn Song, ĐH Nông Nghiệp I Hà Nội

- Bài giảng Kinh tế Môi trường, Dương Thị Bích Huệ, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, ebook.vn

- Bài giảng Kinh tế Môi trường, Nguyễn Chí Quang, ebook.vn

 1. Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý


 - Lê Đức và nnk, Đất và bảo vệ đất, NXB Hà Nội, 2005.

 - Lê Văn Khoa, Sinh thái và môi trường đất, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

 - Lê Văn Khoa, Đất ngập nước, NXB Giáo dục, 2005

 Khoa Môi trường