Hỗ trợ nền tảng Web, Mobile

Với việc hỗ trợ đa ngôn ngữ và tìm kiếm toàn văn, Dspace sử dụng SOLR như là 1 giải pháp cho tìm kiếm tài liệu. Khả năng tìm kiếm, phát hiện và tương thích với các tiêu chuẩn của bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing càng làm nâng cao độ bắt trúng của Dspace trên Internet.