Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đào tạo Đại học chính quy

STT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

Chương trình đào tạo

1

7480201

Công nghệ thông tin

Công nghệ phần mềm

Tại đây

Quản trị và an ninh mạng

Tại đây

2

7510301

Kĩ thuật Điện - Điện tử

Điện tự động công nghiệp

Tại đây

Điện tử truyền thông

Tại đây

3

7220201

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh - Anh

Tại đây

Ngôn ngữ Anh - Trung

Tại đây

Ngôn ngữ Anh - Hàn

Tại đây

Tiếng Anh thương mại

Tại đây

4

7310630

Việt Nam học

Tổ chức sự kiện

Tại đây

Quản trị du lịch và lữ hành

Tại đây

5

7340101

Quản trị 

kinh doanh

Kế toán kiểm toán

Tại đây

Quản trị doanh nghiệp

Tại đây

Marketing

Tại đây

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Tại đây

6

7520320

Kĩ thuật 

môi trường

Công nghệ môi trường

Tại đây

Quản lý tài nguyên nước

Tại đây

Quản lý đất đai

Tại đây

7

7380101

Luật

Luật

Tại đây

 

2. Đào tạo sau Đại học

STT

Mã ngành

Ngành

Chương trình đào tạo

1

8340101

Quản trị kinh doanh

Tại đây

2

8480104

Hệ thống thông tin

Tại đây