admin
admin admin

Một số lưu ý khi làm bài thi ICDL: Windows7/WindowsVista-Office2010/Office2007

  1. Đối với Module: Windows7 (Windows Vista)
  • Sử dụng trợ giúp Help của Windows để tìm hiển thị trợ giúp về nội dung nào đó, vd: thư mục (folder) …


Chọn Start -> chọn Help and Support

 

Trong cửa sổ Windows Help and Support, đưa nội dung cần tìm trợ giúp vào ô và sau đó nhấn Search Help để tìm

 Kết quả tìm được sẽ hiển thị trong danh sách, sau đó muốn mở để xem chi tiết trợ giúp nào trong danh sách kết quả tìm được thì nhấn chuột vào mục đó.


  • Tìm kiếm tệp tin hoặc thư mục với tên cụ thể nào đó, vd: tìm tệp “chấm công
  •  Gỡ bỏ chương trình khỏi Windows, vd: gỡ bỏ chương trình Antirun 2.5


Vào Start -> Control Panel -> Uninstall a program

 -> chọn Antirun 2.5 -> ấn chuột phải vào Antirun 2.5 rồi chọn Uninstall để gỡ bỏ

 

  •  Xem tiến độ in


Nhấn chuột phải vào biểu tượng máy in (ở góc dưới bên phải màn hình), sau đó chọn Open All Active Printers

-> chọn Add a printer

 

->chọn Add a local printer

->chọn cổng máy in theo yêu cầu ở Use an existing port->chọn hãng máy in Manufacturer và tên máy in theo yêu cầu cho phù hợp Printers

->chọn Printer Sharing: Do not share this printer

->nếu thiết lập máy in cài đặt này là máy in mặc định thì chọn Set as the default printer, ngược lại thì không chọn.

->nếu yêu cầu in test thử thì chọn Print a test page, ngược lại thì không chọn

Sau đó nhấn Finish để hoàn thành công việc cài đặt máy in


 

  1. Đối với Module: Excel 2010 (Excel 2007)


- Khi nhập, sửa nội dung cho ô trong bảng tính thì: phải gõ đúng chính tả và nhập xong phải ấn phím Enter để kết thúc.

- Dạng câu hỏi: Tạo công thức (Formula) để tính toán giá trị cho ô thì khi đó: phải lập công thức sử dụng các phép toán +, -, *, / (không được sử dụng hàm) và sau đó phải ấn phím Enter để kết thúc hiển thị kết quả.


- Dạng câu hỏi: Sử dụng hàm thích hợp (Function) để thực hiện công việc nào đó thì khi đó phải sử dụng chuột để chọn hàm thích hợp trên AutoSum ở menu Home của thanh Ribbon, sau đó ấn Enter để kết thúc sẽ hiển thị ra kết quả (không được gõ hàm trực tiếp vào ô hoặc công thức tính toán)

- Dạng câu hỏi: Tạo hàm trực tiếp thì khi đó mới gõ hàm trực tiếp trên ô, sau đó ấn Enter để kết thúc sẽ hiển thị ra kết quả.

- Đối với Office 2007 hoặc Office 2010 (Word 2007/Word 2010, Excel 2007/Excel 2010, PowerPoint 2007/PowerPoint 2010) thì khi thực hiện thao tác chèn bất kỳ đối tượng nào vào (như Bảng, Biểu đồ, Hình vẽ, Ảnh, ...) khi đó trên thanh Ribbon sẽ hiển thị thêm các nhóm menu của đối tượng vừa chèn và khi đó mọi việc thao tác & định dạng đối tượng đó phải sử dụng các chức năng trên nhóm menu tương ứng của đối tượng đó.

- Trong quá trình thao tác làm bài không nên sử dụng phím tắt, mà sử dụng chuột để thao tác (chọn chức năng) với các chức năng tương ứng ở các nhóm menu trên thanh Ribbon.

Lưu ý khi thao tác với Bảng (Table): Nếu “thay đổi chiều cao của hàng/độ rộng của cột”, “xóa hàng/cột”, “chèn thêm hàng/cột” thì chỉ được phép đưa con trỏ vào hàng/cột cần thao tác (không được bôi đen hàng/cột).

- Việc chọn để bôi đen hàng/cột chỉ được thực hiện khi định dạng nền hoặc đường kẻ cho hàng/cột/ô

-
Khi thực hiện công việc trộn thư (Mail Merge) ở trong Word cần lưu ý: Nếu mở tệp mẫu lá thư thì vào menu File chọn Open, rồi chọn tệp để mở theo yêu cầu.

 Nhưng nếu mở tệp danh sách đã tồn tại để trộn thư (tệp danh sách này có thể là tệp của Word, hoặc Excel, hoặc Access) thì vào menu Mailings, chọn Select Recipients, chọn Use Existing List, sau đó chọn tệp danh sách theo yêu cầu để mở.


Chèn trường để trộn thư: đưa con trỏ đến vị trí theo yêu cầu trong tệp thư đang mở, sau đó vào menu Mailings, chọn Insert Merge Field, rồi chọn trường cần chèn theo yêu cầu.

 Hoàn thành công việc trộn thư để kết xuất kết quả trộn thư ra tệp mới hoặc máy in: vào menu Mailings, chọn Finish & Merge, chọn Edit Individual Documents (nếu kết xuất kết quả trộn thư ra tệp mới) hoặc Print Document (nếu kết xuất kết quả trộn thư ra máy in)

Khoa CNTT