SV Khoa Xây dựng tri ân các thầy cô nhân ngày 20.11

SV Khoa Xây dựng tri ân các thầy cô nhân ngày 20.11

SV Khoa Xây dựng tri ân các thầy cô nhân ngày 20.11

Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp cao học ngành XDDD&CN khóa 4

Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp cao học ngành XDDD&CN khóa 4

Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp cao học ngành XDDD&CN khóa 4