admin
admin admin

Kết quả thi PET ngày 19-9-2020

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kết quả bài thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 19-9-2020

Sinh viên thi PET ngày 19-9-2020 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 19.9.2020