admin
admin admin

Đề cương chi tiết 7 Module thi ICDL

Đề cương chi tiết của 7 Module thi ICDL gồm:

Mô đun 1 – Các khái niệm về Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT)

Mô đun 2 – Sử dụng Máy tính và Quản lý Tệp tin (Windows)

Mô đun 3 – Xử lý Văn bản (MS Word)

Mô đun 4 – Bảng tính (MS Excel)

Mô đun 5 – Sử dụng Cơ sở dữ liệu (MS Access)

Mô đun 6 – Trình chiếu (MS PowerPoint)

Mô đun 7 – Duyệt Web và Truyền thông

Sinh viên có thể Downoad toàn bộ đề cương chi tiết của các module thi ICDL "tại đây"