Nghiệm thu hai đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ môn Cơ bản – Cơ sở và Bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm

Nghiệm thu hai đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ môn Cơ bản – Cơ sở và Bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm

Nghiệm thu hai đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ môn Cơ bản – Cơ sở và Bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm

Phương pháp bình phương cực tiểu

Phương pháp bình phương cực tiểu

Phương pháp bình phương cực tiểu

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản cơ sở

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản cơ sở

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản cơ sở

Xây dựng môi trường học tập năng động, tiên tiến, hiệu quả cao

Xây dựng môi trường học tập năng động, tiên tiến, hiệu quả cao

Xây dựng môi trường học tập năng động, tiên tiến, hiệu quả cao

Bộ môn Cơ bản - cơ sở

Bộ môn Cơ bản - cơ sở

Bộ môn Cơ bản - cơ sở