Thông tin tuyển sinh

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công nhận điểm học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Quyết định ban hành quy định xét miễn và công nhận điểm học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy: 

Xem chi tiết, TẠI ĐÂY