Thông báo

Tổ chức học phụ đạo cho sinh viên năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo lịch học phụ đạo học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên toàn trường.
 

Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 09/02/2023.

Thời gian học phụ đạo: Từ ngày 11/02/2023 đến hết ngày 15/03/2023.