Thông báo

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo về việc triển khai kế hoạch tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024:
 

NGÀNH

Thực tập

tốt nghiệp

Chấm bảo vệ thực tập

tốt nghiệp

Đăng ký làm

tốt nghiệp

Làm đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Bảo vệ đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

 

 

 

Từ ngày 14/8/2023

 đến

ngày 23/9/2023

(6 tuần)

 

 

 

Từ ngày 25/9/2023

đến

ngày 30/9/2023

 

 

 

 

Từ ngày 14/08/2023

 đến

ngày 19/08/2023

 

 

 

 

Từ ngày 21/08/2023

đến

ngày 02/12/2023

(15 tuần)

 

 

 

Từ ngày 04/12/2023

 đến

ngày 16/12/2023

 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học

Kỹ thuật xây dựng

Luật