Thông báo

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022

 

NGÀNH

Thực tập

tốt nghiệp

Chấm bảo vệ thực tập

tốt nghiệp

Đăng ký làm

tốt nghiệp

Làm đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Bảo vệ đồ án

/khóa luận tốt nghiệp

Công nghệ thông tin

 

 

 

Từ ngày 08/8/2022

 đến

ngày 17/9/2022

 

 

 

 

Từ ngày 19/9/2022

đến

ngày 24/9/2022

 

 

 

 

 

Từ ngày 18/7/2022

 đến

ngày 30/7/2022

 

 

 

 

Từ ngày 01/08/2022

đến

ngày 22/10/2022

 

 

 

 

Từ ngày 24/10/2022

 đến

ngày 05/11/2022

 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật môi trường

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học

Kỹ thuật xây dựng

Luật

Từ ngày 01/8/2022

đến

ngày 24/09/2022

Từ ngày 26/9/2022

đến

ngày 30/9/2022

Từ ngày 01/08/2022

đến

ngày 05/11/2022

Từ ngày 07/11/2022

đến

ngày 12/11/2022