Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11.3.2024 đến ngày 17.3.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

11/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/3/2024

14h00-16h00

Làm việc với nhóm 2 xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 2

Nhóm 2

Phòng làm việc nhóm 2

14h00-17h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên HĐ trường

TK-HĐT

P. họp Nhà G

Thứ 4

13/3/2024

10h00-11h30

Làm việc với nhóm 7  xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 7

Nhóm 7

P. họp Nhà G

Thứ 5

14/3/204

Từ 13h30

Dự Hội nghị tuyển sinh năm 2024 của Bộ GD&ĐT

HT và đại diện P.TS-HTQT

TK-HT

TP. HCM

Thứ 6

15/3/2024

Cả ngày

Dự Hội nghị tuyển sinh năm 2024 của Bộ GD&ĐT

HT và đại diện P.TS-HTQT

TK-HT

TP. HCM

14h00-15h00

Làm việc với nhóm 3  xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 3

Nhóm 3

P. họp Nhà G

Từ 14h00

Ký giao ước thi đua Khối Công đoàn cơ sở

PCT- Công đoàn trường

Bà Oanh

CTCP Xi măng Chinfon

Thứ 7

16/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/3/2024

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp