Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

 a. Tên ngành đào tạo+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin+ Tiếng Anh: Information Technologyb. Trình độ đào tạoĐại họcc. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp có thể:+ Quản lý, vận hành các phần...