Ba công khai

Ba công khai năm học  2019-2020
  • 10 Tháng 3, 2020
Ba công khai năm học 2019-2020

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2019-2020 tải file tại đây.

Ba công khai năm học  2018-2019
  • 11 Tháng 3, 2019
Ba công khai năm học 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2018-2019 tải file tại đây.

Ba công khai năm học 2017-2018
  • 12 Tháng 3, 2018
Ba công khai năm học 2017-2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2017-2018 tải file tại đây.

Ba công khai năm học 2016-2017
  • 13 Tháng 3, 2017
Ba công khai năm học 2016-2017

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2016-2017 tải file tại đây.