Ba công khai

Ba công khai năm học 2010-2011

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2010-2011.