Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2018
5 tháng 10, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học/ Nguyễn Thành Vinh, Lê Thành Kiên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 1 – 15
Tóm tắt: Sứ mạng của đại học là nơi kiến tạo tri thức mới thoongg qua đào tạo, nghiên cứu khoa học; Lưu trữ, truyền bá, phổ biến tri thức, Chuyển giao công nghệ, thực hiện dịch vụ xã hội… Đội ngũ hiệu trưởng trường đại học có vai trò to lớn trong việc lãnh đạo, quản trị nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế. Bài viết này bàn về xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi ới giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiêu chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng tự đánh giá, phấn đấu hoàn thiện mình; các cấp quản lý đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường.
Từ khóa: Giáo dục đại học; Trường đại học; Hiệu trưởng; Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường đại học; Khung năng lực hiệu trưởng; Chủ tịch hội đồng trường đại học
2. Phát triển chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng/ Đặng Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Thùy Dương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 16 – 26
Tóm tắt: Bài viết đề xuất việc đổi mới chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng. Bài viết phân tích các yêu cầu hát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông, từ đó đề xuất một số chuyên đề bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông dựa trên chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: Chương trình bồi dưỡng; Cán bộ quản lý; Chuẩn hiệu trưởng; Năng lực
3. Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh trung học cơ sở và một số phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học giáo dục được học sinh mong đợi/ Hoàng Trung Học, Tạ Thúy Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 27 – 34
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh trung học cơ sở và một số phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học giáo dục được học sinh mong đợi. Nghiên cứu cho thấy, học sinh trung học cơ sở Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đang phải đối mặt với những khó khăn, bất ổn tâm lý và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chuyên gia hỗ trợ tâm lý cho học sinh, được học sinh kỹ vọng cần có những phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đặc trưng. Học sinh trung học cơ sở đặc biệt đề cao sự trung thực, nhiệt huyết, tận tâm của chuyên gia và hệ thống các kỹ năng chuyên môn như lắng nghe, chia sẻ, tham vấn học đường và hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống. Những phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập hình ảnh người cán bộ tâm lý tận tâm, lắng nghe, thấu hiểu trong quá trình làm việc với học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: Hỗ trợ tâm lý; Nhu cầu hỗ trợ tâm lý; Phẩm chất; Năng lực
4. Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ở tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Hồ Xuân Hồng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 35 – 42
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là vấn đề cấp bách nhằm đạt theo mục tiêu giáo dục phổ thông tho Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI vè đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục thường xuyên và xã hội học tập, hàng triệu người ở vùng khó khăn, người dân tộc thiểu số đã được học tập văn hóa và học nghề, tạo dựng nghề nghiệp để cải thiện cuộc sống. Đó là thành tựu lớn về phát triển số lượng, nhưng chất lượng giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông còn rất hạn chế. Cần phải có hàng loạt giải pháp, nhất là về quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Bài viết này đề cập về vấn đề đó.
Từ khóa: Cấp trung học phổ thông; Giáo dục thường xuyên; Chất lượng giáo dục thường xuyên
5. Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông/ Đào Thị Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 43 – 50
Tóm tắt: Xuất phát từ mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trình độ chuyên môn cao, năng lực phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo dục và đào tạo. Trong bài viết này, tác giả đã khái lược thực trạng công tác giảng dạy Lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong dạy học các môn Lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho đến khâu kiểm tra đánh giá. Qua đó góp phần đổi mới công tác giảng dạy Lý luận chính trị một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Giảng dạy Lý luận chính trị; Năng lực; Phẩm chất
6. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai/ Nguyễn Thị Sơn Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 51 – 56
Tóm tắt: Bản chất của hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là tổ chức quá trình người học tìm tòi khám phá kiến thức theo logic nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Việc này đem lại hiệu quả như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng như thế nào để chúng ta có cái nhìn tổng quát và xuyên sốt trong toàn bộ nội dung của một bài, một chương, một học phần, một ngành. Vậy nên đòi hỏi cac nhà quản lý giáo dục càng phải giỏi về chuyên môn cũng như thành thạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Muốn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại cơ sở giáo dục của mình thì người quản lý phải có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để quản lý nó. Bài viết này tác giả muốn nói đến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Tác động
7. Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay/ Phạm Thị Hồng Hạnh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 57 – 62
Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc các trường nói chung và các trường nghệ thuật nói riêng muốn giáo dục sinh viên phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ” thì cần phải quán triệt trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ trong đó có giáo dục chính trị đạo đức. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, bài viết này đã đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.
Từ khóa: Biện pháp; Giáo dục đạo đức; Quản lý; Trường nghệ thuật múa
8. Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học/ Đàm Thị Hòa, Trần Thị Lan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 63 – 67
Tóm tắt: Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của con người để sống, học tập, lao động và phát triển trong xã hội hiện đại. Cổ nhân có câu “sự ăn cho ta cái lực, sự ở cho ta cái chí, sự bang giao cho ta cái nghiệp” chính vì vậy giáo dục kỹ năng giao tiếp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh tiểu học. Bài viết làm rõ các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, xác định các kỹ năng giao tiếp có thể giáo dục cho học sinh tiểu học, đồng thời chỉ ra con đường hình thành kỹ năng giao tiếp học sinh.
Từ khóa: Kỹ năng; Kỹ năng giao tiếp; Giáo dục kỹ năng giao tiếp
9. Phát huy nội lực để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học/ Lương Phúc Đức, Nguyễn Xuân Chiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Theo định hướng đổ mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI và những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2017, nếu trường đại học, cao đẳng sư phạm phát huy được sức mạnh nội lực thì sẽ đào tạo được đội nguc giáo viên tiểu học có khả năng đáp ứng được nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Nội lực; Mục tiêu giáo dục phổ thông ; Giáo viên tiểu học
10. Biện pháp nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai/ Đặng Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 73 – 78
Tóm tắt: Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một hoạt đọng cơ bản, quan trọng trong các trường sư phạm. Công tác rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động này cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trong năm qua đã góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chung của nhà trường. Bài viết đề cập đến các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Từ khóa: Kỹ năng; Hoạt động giáo dục; Trẻ mầm non
11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai/ Triệu Thị Ngọc Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 79 – 82
Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên. Vì vậy, việc đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là vô cùng cần thiết. Bài viết đề cập đến hiện trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm; Năng lực nghề nghiệp
12. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên thông qua hình thức tổ chức câu lạc bộ Tạo hình/ Lê Thị Lượng, Đinh Thị Mận// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 83 – 87
Tóm tắt: Thông qua hình thức tổ chức hoạt động câu lạc bộ Tạo hình, sinh viên được hoạt động được trải nghiệm kiến thức lý luận vào thực tiễn giáo dục nghệ thuật, giúp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non.
Từ khóa: Năng lực tổ chức; Hoạt động tạo hình; Câu lạc bộ
13. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong phân môn Tập làm văn ở tiểu học – Bài học sư phạm/ Nguyễn Ngọc Ngân// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 88 – 93
Tóm tắt: Những lý luận và thực tiễn xung quanh vấn đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đang được quan tâm, nghiên cứu phục vụ công cuộc đổi mới. Từ việc khảo sát nội dung chương trình và thực tiễn dạy học phân môn Tập làm văn ở tiểu học, bài viết đề cập tới việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học tập làm văn ở tiểu học hướng đến hai mục tiêu: Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học Tập làm văn và đổi mới hoạt động rèn luyện nghề sư phạm ở trường Cao đẳng Sư phạm.
Từ khóa: Học sinh tiểu học; Dạy học theo định hướng phát triển năng lực; Tập làm văn
14. Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình/ Phan Thị Hồng Lan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 94 – 98
Tóm tắt: Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ cấp bách và có chiến lược lâu dài; góp phần giải quyết những bất cập, hạn chế trong quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của các trường tiểu học. Bài viết đề cập đến một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Từ khóa: Quản lý hoạt động bồi dưỡng; Cán bộ quản lý trường tiểu học; Thành phố Thái Bình; Tỉnh Thái Bình
15. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay/ Nguyễn Xuân Quý// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 99 – 104
Tóm tắt: Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh phải thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, đổi mới tư duy, cách làm, “nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp”. Thực tế hiện nay, thành phố Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng đã và đang thực hiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường, tuy nhiên còn một số bất cập. Do vậy, bài báo này đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả và có bước đột phá trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường, trực tiếp quyết định nội lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước của chính quyền địa phương và góp phần xây dựng quận phát triển nhanh, phát triển mạnh, phát triển bền vững.
Từ khóa: Đội ngũ; Công chức phường; Quận Hà Đông; Phát triển
16. Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ 5-6 tuổi/ Hoàng Thị Hải Quế, Đặng Thị Hải Lý// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 105 – 110
Tóm tắt: Phát triển khả năng định hướng trong không gian cho trẻ mầm non là một trong những nội dung dạy trẻ làm quen với biểu tượng ban đầu về toán ở trường mầm non. Bài viết xây dựng một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi, giúp trẻ phát huy tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập, đồng thười củng cố tri thức cũ, giúp trẻ lĩnh hội tri thức mới, rèn luyện, hình thành kỹ năng thông qua dạy trẻ làm quen với toán.
Từ khóa: trò chơi học tập; Sáng tạo; Trẻ 5 – 6 tuổi

Trung tâm Thông tin Thư viện