Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
22 tháng 12, 2014 bởi
Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Trần Hữu Trung

Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản, được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung Thông tư số 01/2011/TT-BNV: Xem tại đây

Ban Website