Thông báo tài liệu điện tử mới Tháng 11/2014
17 tháng 11, 2014 bởi
Thông báo tài liệu điện tử mới Tháng 11/2014
Trần Hữu Trung


Danh mục bao gồm: 

- 282 file khóa luận, đồ án, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên năm 2014. Xem chi tiết tại đây

- 35 file tài liệu ISO của trường. ( Tài liệu chỉ dành cho các cán bộ, giáo viên đã được cấp quyền). Bao gồm: 

1. Chính sách chất lượng

2. Danh mục tài liệu

3. Mục tiêu chất lượng năm học 2014 - 2015

4. Quy định công tác kiểm soát tài liệu QC 01

5. Quy định công tác kiểm soát hồ sơ QC 02

6. Quy định công tác đánh giá nội bộ QC 03

7. Quy định kiểm soát sự không phù hợp QC 04

8. Quy định hành động khắc phục và phòng ngừa QC 05

9. Quy định thiết kế chương trình đào tạo QC 06

10. Quy định công tác lập và triển khai kế hoạch đào tạo QC 07

11. Quy định công tác tuyển sinh QC 08

12. Quy định công tác quản lý khoa/ bộ môn trực thuộc QC 09

13. Quy định công tác quản lý giảng viên thỉnh giảng QC 10

14. Quy định công tác tuyển dụng, cán bộ, giảng viên, nhân viên QC 11

15. Quy định quan hệ với khách hàng QC 12

16. Quy định quản lý hoạt động khoa học - công nghệ QC 13

17. Quy định công tác quản lý khách sạn sinh viên QC 14

18. Sổ tay chất lượng

19. Hướng dẫn công tác thi học kỳ HD 01

20. Hướng dẫn công tác quản trị mạng HD 17

21. Hướng dẫn công tác tốt nghiệp HD 02

22. Hướng dẫn công tác cấp bằng tốt nghiệp HD 03

23. Hướng dẫn công tác quản lý thực hành, thực tập, thực tế môn học HD 04

24. Hướng dẫn công tác thanh tra HD 05

25. Hướng dẫn công tác quản lý sinh viên HD 06

26. Hướng dẫn công tác thư viện HD 07

27. Hướng dẫn công tác văn thư - hành chính - lái xe HD 08

28. Hướng dẫn công tác nâng lương HD 09

29. Hướng dẫn công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và phương tiện làm việc HD 10

30. Hướng dẫn công tác kế toán, tài vụ HD 11

31. Hướng dẫn công tác cải tiến hệ thống HD 12

32. Hướng dẫn công tác bảo vệ HD 13

33. Hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe HD 14

34. Hướng dẫn công tác nhà ăn HD 15

35. Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16

Tài liệu có trong Thư viện số Dspace với địa chỉ là http://lib.hpu.edu.vn.
Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đăng nhập, download bằng tài khoản acc.
 Trân trọng kính mời Thầy, Cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo !

Trung tâm Thông tin - Thư viện