Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 67 năm 2014
28 tháng 1, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 67 năm 2014
Trần Hữu Trung


1. Phát triển năng lực quản lý giáo dục/ Đặng Bá Lãm// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 1-6
Bài báo phân biệt “quản lý” với nghĩa rộng và “quản lý” với nghĩa hẹp. Với nghĩa rộng nhất là quản lý thực hiện 5 chức năng theo lý thuyết quản lý kinh điển, người quản lý đóng 8 vai trò. Những nghiên cứu hiện đại xây dựng khung năng lực để thực hiện từng vai trò đó. Có thể xem xét các vai trò, các năng lực quản lý cốt lõi theo 4 mô hình: mô hình mục đích hợp lý, mô hình quá trình bên trong, mô hình các quan hệ con người và mô hình các hệ thống mở. Tuy nhiên trong thế giới phức tạp và biến động không một mô hình nào đã kể trên có thể cho một câu trả lời đầy đủ khi giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nên coi các yếu tố của từng mô hình trên chỉ là thành tố của một tiếp cận tổng hợp. Bài báo cũng chỉ ra rằng các năng lực, các giá trị quản lý trong các mô hình mang tính cạnh tranh và có thể chuyển từ vùng tích cực sang vùng tiêu cực, đòi hỏi người quản lý phải tinh tế khi vận dụng các giá trị đó.
Từ khóa: Quản lý, giáo dục, năng lực, giá trị cạnh tranh, vùng tiêu cực.
2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học/ Nguyễn Huy Vị// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 7-9
Bài nghiên cứu này trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của Đảng và Nhà nước ta đối với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay; bài viết cũng chỉ ra được những lợi ích thiết thực của việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
Từ khóa: Đào tạo, nhu cầu xã hội, giáo dục, đại học.
3. Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra/ Nguyễn Thanh Sơn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 10-13
Phát triển CTĐT là quá trình liên tục làm hoàn thiện CTĐT. Phát triển CTĐT đại học có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy chưa có nhiều trường đầu tư đúng mức cho công việc này. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu lý thuyết phát triển CTĐT đại học, qua đó đề xuất quy trình và đưa ra một số kiến nghị về công tác phát triển CTĐT tại các trường đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: chương trình, đào tạo, đại học, chuẩn đầu ra.
4. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập/ Trương Minh Trí// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 14-19
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, giáo dục Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn lao. Đảm bảo (ĐB) và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là yêu cầu cấp thiết cần được đặt ra cho các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã có nhiều nỗ lực để hình thành hệ thống ĐBCLGD và KĐCLGD trong cả nước, trở thành yếu tố sống còn đối với các cơ sở giáo dục. Bài viết góp phần làm rõ vai trò của ĐBCLGD đối với các trường đại học Việt Nam, nêu lên một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ĐBCLGD và KĐCLGD.
Từ khóa: Đảm bảo, kiểm định, chất lượng, giáo dục, đại học.
5. Quản lý dạy học theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên nghệ thuật trình độ đại học của học chế tín chỉ/ Hà Thanh Hương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 20-23
Đào tạo giáo viên nghệ thuật là một nghề mang tính đặc thù cao. Ngoài việc tuân thủ quy trình đào tạo như các ngành nghề khác, đào tạo giáo viên nghệ thuật còn có quy trình riêng, hướng người học tới sự đầy đủ của kiến thức cơ bản, năng lực thực hiện nghệ thuật, sự hoàn hảo của cảm thụ nghệ thuật, năng lực bẩm sinh về năng khiếu để có thể có đủ năng lực thực hành nghề hiệu quả sau khi tốt nghiệp đại học. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay, việc quản lý dạy học theo năng lực thực hiện là một phần quan trọng trong quá trình quản lý đào tạo giáo viên nghệ thuật đặc biệt là theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: Quản lý, dạy học, năng lực, giáo viên, nghệ thuật, đại học, học chế tín chỉ.
6. Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS có yếu tố nước ngoài/ Trần Mai Phương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 24-26
Giáo viên chủ nhiệm lớp chiếm vai trò trung tâm, trụ cột trong quá trình giáo dục học sinh, là người dẫn dắt cố vấn, định hướng cho học sinh, giúp học sinh biết vươn lên, phát triển và tự hoàn thiện nhân cách. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS có vị trí toàn diện trong giáo dục toàn diện học sinh. Bài viết đề cập đến việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS co yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: Chủ nhiệm, giáo viên, trường THCS, nước ngoài.
7. Vận dụng mô hình CIPO vào quản lý thực tập của học viên học viện An ninh nhân dân/ Đỗ Văn Hiếu// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 27-30
Quản lý đào tạo theo quá trình trên cơ sở quản lý các thành tố cơ bản trong các khâu: đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra và quan tâm tới sự tác động của bối cảnh là phương thức đào tạo chủ yếu, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở các nước trên thế giới hiện nay. Mô hình đặc trưng của phương thức đào tạo theo quá trình là mô hình CIPO của Unesco đã được áp dụng, phát triển ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Từ khóa: thực tập, quản lý, mô hình CIPO, giáo dục.
8. Xây dựng tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài chính của Sở GD&ĐT đối với các trường trung học/ Phan Văn Sỹ// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 31-34
Nghiên cứu này đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá và các yêu cầu đối với công tác quản lý tài chính giáo dục của các Sở GD&ĐT đối với các trường THPT tiểu vùng Tây Bắc (gồm 6 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái). Hệ thống tiêu chí này là cơ sở để xây dựng bộ công cụ đánh giá thực trạng và làm căn cứ đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý tài chính giáo dục của các Sở GD&ĐT đối với các trường THPT tiểu vùng Tây Bắc.
Từ khóa: Tiêu chí, đánh giá, quản lý, tài chính.
9. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở trường tiểu học/ Huỳnh Trọng Cang// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 67/ 2014 .- Tr. 35-38
Giáo dục kỹ năng sống đã chính thức đưa vào từ năm học 2010-2011 theo tinh thần đổi mới giáo dục hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, song việc vận dụng giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học hiện tại còn nhiều bất cập và hạn chế. Bài viết đề cập đến công tác quản lý hoạt động kỹ năng sống ở trường tiểu học.

Từ khóa: Quản lý, giáo dục, kỹ năng sống, dạy học, tiểu học.

Trung tâm Thông tin Thư viện