Tổ chức học kỳ phụ đợt 2 năm học 2018-2019
21 tháng 6, 2019 bởi
Tổ chức học kỳ phụ đợt 2 năm học 2018-2019
Administrator

Thực hiện Quy định tại văn bản số 275/2011/QĐ-HT của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học kỳ phụ năm học 2018-2019 lần 2 cho các sinh viên trong thời gian từ 01/07/2019 đến 31/07/2019. Kế hoạch cụ thể:

Đối tượng : Sinh viên toàn trường.

Thời gian đăng ký : Từ 28/06/2019 đến 03/07/2019

Thời gian học : Từ 04/07/2019 đến 31/07/2019

Thời gian thi : Từ 01/08/2019 đến 11/08/2019

Thời lượng : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từng môn theo quy định là 1 tiết = 50 phút.

Nội dung thi : Toàn bộ nội dung môn học.

Đề thi : Được lấy trong ngân hàng đề thi.

Quy trình đăng ký:

1. Sinh viên xem thời khóa biểu, danh sách lớp dự kiến mở tại bảng tin Đào tạo

2. Nhận đơn đăng ký học tại Phòng đào tạo

3. Sinh viên nhận phiếu đăng ký môn học tại Phòng Đào tạo (cô Hà, thầy Trung)

4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký vào phần mềm quản lý (cô Hà , thầy Trung ).

5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.

6. Sinh viên trùng môn phải báo ngay với Phòng đào tạo để giải quyết.

Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học. Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng.

Học phí : Phòng đào tạo lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.