Thông báo về Công tác tốt nghiệp ĐH K17, CĐ K11, LT K9
24 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo về Công tác tốt nghiệp ĐH K17, CĐ K11, LT K9
Administrator


Ngày 25/01/2017, Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Tốt nghiệp bàn về công tác tốt nghiệp Khóa 17 hệ đại học, Khóa 11 hệ Cao đẳng và Khóa 9 hệ Liên thông. Tham dự cuộc họp có Ban Chủ nhiệm các khoa, bộ môn, trưởng phó các phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, QLKH &BĐCL, Quản trị mạng, ban Thanh tra, ban Công tác sinh viên.

Được phép của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo ĐH&SĐH xin thông báo về nội dung đã được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp trên. Cụ thể:

1. Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp: sinh viên phải có đủ điều kiện sau:

1.1.Đã hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập: thực hành, thực tập, bài tập lớn, đồ án môn học, ... và không còn môn học có điểm dưới trung bình (<5 điểm);

1.2.Đã thực tập tốt nghiệp và có điểm báo cáo thực tập ≥ 5;

1.3.Đạt yêu cầu về năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ (theo Thông báo số 7/TB-ĐTĐH&SĐH ngày 27/03/2015)

2. Hình thức làm tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án khóa luận tốt nghiệp

3.Điều kiện nhận hình thức làm tốt nghiệp:

Để tạo điều kiện cho sinh viên được làm tốt nghiệp theo hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cánh, trình độ, Hội đồng tốt nghiệp cho phép sinh viên các ngành, các khóa, các hệ được tự chọn hình thức làm tốt nghiệp.

4. Xét giao nhiệm vụ tốt nghiệp: Trong năm 2017, hội đồng tốt nghiệp sẽ xét giao nhiệm vụ tốt nghiệp cho sinh viên vào các thời điểm:

Đợt 1: 7/04/2017

Đợt 2: 9/06/2017

Đợt 3: 11/8/2017

Đợt 4: 6/10/2017

Đợt 5: 8/12/2017

5. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp: Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi:

ü Điểm bảo vệ Đồ án, khóa luận hoặc điểm mỗi môn thi tốt nghiệp ≥ 5 (theo thang điẻm 10)

ü Điểm TBC toàn khóa ≥ 2 (theo thang điểm 4)

ü Có chứng chỉ GDTC và GDQP./.