Thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
5 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Administrator

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tại file: Danh sách Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Sau đó các em trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình.

Thời gian bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp: 

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 10/10/2016 đến 14/01/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

10/10/2016 - 03/12/2016

2

Thi công

45%

6 tuần

05/12/2016 - 14/01/2017

Ngành Kiến trúc: Danh sách phân công giảng viên sẽ được đăng lên vào chiều thứ 5 ngày 6/10/2016

KHOA XÂY DỰNG