Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Mẫu bìa khóa luận và quy cách trình bày khóa luận đợt 2 năm 2016
6 tháng 12, 2016 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Mẫu bìa khóa luận và quy cách trình bày khóa luận đợt 2 năm 2016
Administrator

QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN
- Khoá luận được in trên khổ giấy A4 (không dùng khổ letter) - một mặt.
- Kiểu chữ Times New Roman 14 pt (không được dùng font khác).
- Trình bày: Cách dòng: multiple 1.3
Cách lề: trên: 2 cm
dưới: 2 cm
trái: 3 cm
phải: 2 cm
* Trình tự đóng quyển: (các em download các biểu mẫu về để làm cho đúng mẫu)
- Tờ 1: Bìa cứng màu xanh đậm, mạ chữ màu vàng (các em có thể lên văn phòng khoa xem màu của bìa khóa luận để đóng quyển cho đúng)
- Tờ 2: Tên đề tài khóa luận (theo mẫu)
- Tờ 3, 4: Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (theo mẫu)
- Tờ 5: Cán bộ hướng dẫn đề tài tốt nghiệp (theo mẫu)
- Tờ 6: Phần nhận xét của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu)
- Tờ 7: Phiếu nhận xét thực tập (có dấu đỏ - biểu HD02-B09)
- Tờ 8: Mục lục
- Tờ 9: Cảm ơn (nếu có)
- Tiếp theo là nội dung của khoá luận
 Lưu ý: Tờ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 không có header, footer
Tờ số 7: footer (HD02-B09)
- Tổng số trang của khóa luận: Tối thiểu 50 trang, tối đa 100 trang (kể cả bảng biểu)
Sinh viên phải đóng 03 quyển bìa cứng, trong đó :
- Nộp về khoa 02 quyển :
+ 01 quyển gốc (có phiếu nhận xét của cơ sở thực tập - dấu đỏ và nhận xét của GV hướng dẫn khóa luận - chữ ký sống để lưu)
+ 01 quyển gửi thầy cô chấm phản biện
- Sinh viên trực tiếp gửi cho các thầy cô hướng dẫn 01 quyển
Lưu ý :
- Đối với sinh viên hệ đại học các ngành: mỗi sinh viên ghi bài vào 02 đĩa CD nộp về khoa cùng với khóa luận tốt nghiệp (ghi từ trang bìa đầu tiên đến trang cuối cùng vào cùng 01 bản word), trên mặt đĩa các em ghi rõ họ tên, mã sinh viên, lớp bằng bút dạ dầu.
- Đối với sinh viên hệ Liên thông: mỗi lớp ghi bài vào một đĩa CD, mỗi sinh viên lưu vào 01 file riêng (ghi từ trang bìa đầu tiên đến trang cuối cùng vào cùng 01 bản word), ghi rõ họ tên, mã SV. Lớp trưởng sao thành 02 đĩa, ghi rõ tên lớp, sĩ số lớp và nộp về khoa cùng khóa luận tốt nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh