Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2017
18 tháng 2, 2017 bởi
Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp - Đợt 1 năm 2017
Administrator


KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 NĂM 2017
 (Thời gian TTTN: Từ 6/2/17 đến 18/3/17)
Ngày tháng
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Từ 12/1/17
đến 21/1/17
- Liên hệ địa điểm thực tập (nếu cần)
- Lập danh sách sinh viên đi TT, phân công GV theo dõi TT
- Họp sinh viên, làm các Quyết định
Lễ ra quân TTTN: 9h00’ ngày 19/1/17 tại F301
Khoa + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 6/2/17
đến 11/2/17
(Tuần 1)
- Nhận giáo viên quản lý, sinh viên đến địa điểm thực tập
- Sinh viên vào website:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Du lịch/Thông báođể download đề cương TTTN, các quy định và quy cách trình bày báo cáo
- Mọi sai sót về tên SV, đơn vị TT; thay đổi địa điểm TT,… sinh viên phải báo cho cô Chi - giáo vụ Khoa để chỉnh sửa kịp thời.
Khoa + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH + P. KHTC + Ban CTSV + Sinh viên
Từ 13/2/17
đến 18/2/17
(Tuần 2)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên
Khoa + Sinh viên
Từ 20/2/17
đến 25/2/17
(Tuần 3)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của sinh viên với Khoa, Khoa tổng kết báo cáo gửi Nhà trường.
Khoa + Sinh viên+ P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 27/2/17
đến 4/3/17
(Tuần 4)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
Khoa + Sinh viên
Từ 6/3/17
đến 11/3/17
(Tuần 5)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
- Sinh viên xem thông báo của P. Đào tạo tại website trường về:
+ Điều kiện làm tốt nghiệp
+ Kế hoạch thi, làm khóa luận
- Sinh viên đăng ký GV hướng dẫn khóa luận tại Khoa
Khoa + Sinh viên + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH
Từ 13/3/17
đến 18/3/17 (Tuần 6)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- SV hoàn chỉnh Báo cáo TT (Nhận xét của đơn vị thực tập, trình GV phụ trách ký duyệt)
Khoa + Sinh viên
Từ 20/3/17
đến 25/3/17
(Tuần 7 - dự trữ)
- SV nộp Báo cáo TTTNtại Khoa vào ngày21/3/17
- SV bảo vệ Báo cáo TTTN: Xem thông báo tại khoa khi nộp Báo cáo.
Chú ý:Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản đóng góp với nhà trường trước khi Báo cáo TTTN
Khoa + Sinh viên

KHOA DU LỊCH