DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
16 tháng 8, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018 Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Administrator

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Cao Thị Thu

Hoàn thiện công tác tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Nguyễn Đức

Sinh

1212404034

QT1601T

01263396730

2

ThS. Nguyễn Thị Tình

 

Trần Phương

Liên

1412404023

QT1801T

01205.893.640

3

ThS. Nguyễn Thị Diệp

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay và hạn chế nợ xấu trong Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương

Đặng Thành

Hưng

1412404053

QT1801T

0936886186

4

ThS. Trần Thị Như Trang

Phân tích tình hình tài chính cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội Huyện An Dương

Đỗ Ngọc

Thái

1412404046

QT1801T

0166685827