Cuộc thi tìm hiểu CN Mác - Lênin, tư tưởng HCM, Đoàn TNCS HCM cấp TP 2016
26 tháng 8, 2016 bởi
Cuộc thi tìm hiểu CN Mác - Lênin, tư tưởng HCM, Đoàn TNCS HCM cấp TP 2016
Trần Hữu Trung

Facebook Twitter Linkedin Reddit Word to Clean HTML ConverterWord Editor HTML Undo New page indentation compress encoding option ico option2 option3 option4 option5 option6 option7 option8Clean -

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016”.

Cuộc thi là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân; Là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TĐTN-TG ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến.

Thời gian: Từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

Nội dung thi:

- Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo chỉ tiêu phân bổ của Thành đoàn, Đoàn trường ĐHDL Hải Phòng phải đạt chỉ tiêu tối thiểu 250 đoàn viên, sinh viên tham gia. Vì vậy, Đoàn Thanh niên trường thông báo tới các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội phụ trách các Liên chi và Chi đoàn, các bạn đoàn viên sinh viên trong trường tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi cuộc thi.

Cách thức tham gia như sau:

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://tracnghiem.thanhdoanhaiphong.gov.vn/login.html và chọn biểu tượng có chữ “Bắt đầu vào”.

- Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo giao diện sau, lưu ý những thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc. 

- Bước 3: Chọn nút “Bắt đầu thi” để làm bài thi của mình theo giao diện sau:

* Lưu ý: 

+ Chỉ được chọn 1 đáp án cho mỗi câu hỏi;

+ Sau khi trả lời 10 câu hỏi ở trang 1, tiếp tục trả lời 10 câu ở trang 2;

+ Có thể chọn câu hỏi bất kỳ để trả lời;

+ Mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong vòng 15 phút;

- Bước 4: Sau khi làm xong 20 câu, thí sinh chọn nút “Nộp bài”, khi đó trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo kết quả.

* Lưu ý: 

+ Thí sinh trả lời đúng 15/20 câu mới đạt yêu cầu;

+ Trong trường hợp thí sinh quyết định nộp bài thì chọn nút “Nộp bài”;

+ Nếu vẫn còn thời gian, thí sinh có thể làm lại bằng cách chọn nút “Làm lại”, sau khi hoàn thành các câu hỏi thì thực hiện tương tự từ bước 3.

- Bước 5: Thí sinh hoàn thành phần thi của mình sẽ hiện ra bảng thông báo như sau:

Đoàn Thanh niên