Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
20 tháng 11, 2013 bởi
Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
Trần Hữu Trung

Áp lực về vấn đề nợ xấu, kết quả kinh doanh và quá trình tái cấu trúc ngân hàng,…đã khiến cho tình hình nhân sự của hệ thống các ngân hàng có nhiều biến động mạnh. Sự chuyển dịch cơ cấu nhân sự tại Ngân hàng không chỉ diễn ở cấp cao mà còn kéo theo cả hệ thống nhân sự cấp trung và cấp cơ sở khi chiến lược và kế hoạch kinh doanh thay đổi. Trong khi một số Ngân hàng đầy mạnh việc sa thải, cắt giảm nhân sự thì tại một số Ngân hàng lại đang đẩy mạnh các hoạc động tuyển dụng nhằm tìm kiếm “một luồng gió mới”, cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Nguyễn Thị Phượng - Lớp: QT1301N

Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Hồng Hạnh.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng cung không phải là một Ngân hàng ngoại lệ. Trong những năm qua, Sacombank Hải Phòng đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực song vẫn tồn tại những hạn chế ần phải khắc phục, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp và định biên lại nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cũng như năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng. Nhận thức được sự cần thiết và ý nghĩa thực tiễn của việc cơ cấu lại nhân sự, tác giả đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng”  làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về cơ cấu lại nguồn nhân lực trong tổ chức; đưa ra một số nguyên nhân và giải pháp cơ cấu lại nhân sự trong doanh nghiệp.

- Phân tích và đánh giá thực trạng nhân sự tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng. Nêu bật những ưu điểm và hạn chế về nhân sự tại Ngân hàng.

- Đề xuất những giải pháp cơ cấu lại nhân lực để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cũng như năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài:

Sử dụng 3 phương pháp để nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp tổng hợp, phân tích

- Phương pháp thống kê.

Kết quả nghiên cứu của đề tài:

Đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về cơ cấu lại nhân sự, chr ra được thực trạng công tác nhân sự tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng, từ đó đã đề xuất ra một số biện pháp cơ cấu lại nhân sự tại Ngân hàng như: cắt giảm lao động dư thừa, luân chuyển, bố trí sắp xếp lại nhân sự; đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với vị trí công tác; nâng cao chất lượng của hoạt động tuyển dụng;….

Đề tài là cơ sở để sinh viên tham khảo, nghiên cứu học tập, có thể ứng dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng.

Phòng QLKH&ĐBCL