Hoàn thiện tổ chức CT KT tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí SX tại C. ty CP Tập đoàn Việt Úc
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện tổ chức CT KT tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí SX tại C. ty CP Tập đoàn Việt Úc
Trần Hữu Trung


Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tập hợp được chi phí sản xuất từ đó tính ra được giá thành sản phẩm và định giá trên thị trường, đây là công cụ giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Yên – Lớp 1303K

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Thụ

Tính cấp thiết của đề tài

Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng đã và đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai tiêu chí quan trong trong bất kỳ doanh nghiệp nào, hai tiêu chí này luôn có mối quan hệ khăng khít và không thể tách rời nhau.Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay thì vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao lợi nhuận, tăng tích lũy cho doanh nghiệp. Nó là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Để làm tốt công việc này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện pháp cụ thể tiết kiệm các khoản mục chi phí chi dùng cho sản xuất.

Xuất phát từ nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc chúng tôi đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc ”.

Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, đồng thời qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc năm 2012 từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty này.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu:Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trong khuôn khổ đề tài này, em lấy dẫn chứng minh họa về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công trình “ Sửa chữa trụ sở UBND xã Hoa Động” do công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc chịu trách nhiệm thi công.

* Phạm vi nghiên cứu:Nghiên cứu đối tượng nêu trên trong năm 2012 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài

* Ý nghĩa lí luận của đề tài:Đề tài góp phần hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gái thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

* Ý nghĩa thực tiễn:Trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần nghiên cứu; những kiến nghị mà đề tài đưa ra nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.

Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương sau:

Chương 1: Những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.

Kết quả đạt được

 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.

 Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại năm 2012 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đề tài đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Để khắc phục tình trạng trên, đề tài đưa một số kiến nghị góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc như:

Thứ nhất: Hoàn thiện công tác hạch toán

Thứ hai: Hoàn thiện việc tập hợp chứng từ gốc ban đầu

Thứ ba: Hoàn thiện về việc thu hồi phế liệu, vật tư thừa nhập kho:

Thứ tư: Hoàn thiện về chi phí sử dụng máy thi công

Thứ năm: Hoàn thiện việc tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Thứ sáu: Hoàn thiện về các khoản thiệt hại trong sản xuất

Thứ bảy: Hoàn thiện việc hạch toán các khoản chi phí, các khoản thu về thanh lý TSCĐ

Phòng QLKH&ĐBCL