Đề tài “Nghiên cứu phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật mới”
23 tháng 11, 2013 bởi
Đề tài “Nghiên cứu phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật mới”
Trần Hữu Trung


Kỹ thuật giấu tin trong các vật mang tin có lịch sử phát triển hàng nghìn năm, và ngày nay càng được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kỹ thuật số và trao đổi thông tin qua mạng bùng nổ. Nhưng cũng chính vì khả năng tuyệt vời đó nó đã trở thành công cụ hữu ích cho các hoạt động phản động truyền bá và trao đổi các thông tin mật đến đồng minh. Vì vậy vấn đề phát hiện và phân loại các thông tin giấu trong dữ liệu đa phương tiện là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay đối với các lĩnh vực có liên quan đặc biệt là trong lĩnh vực An ninh - Chính trị Quốc Gia.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Hương Thơm.

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin.

Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp và tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin công bố trên các bài báo hay báo cáo trên các tạp trí hội nghị chuyên ngành cài đặt các kỹ thuật giấu, thử nghiệm trên tập dữ liệu ảnh lớn từ đó phân tích tìm ra vấn đề an toàn của các kỹ thuật này. Từ đó đề xuất kỹ thuật phát hiện phù hợp.

Đề tài nghiên cứu đã đề xuất được bốn kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu DE, IDE, RVH, RL và HT.

Với các phương pháp phát hiện đề xuất trong đề tài, chỉ ra vấn đề không an toàn của các kỹ thuật giấu đã biết. Từ các nghiên cứu này chúng ta có thể mở ra hướng nghiên cứu cho vấn đề phát hiện dữ liệu đa phương tiện có giấu tin khác như: âm thanh, phim,… Để nghiên cứu thành công chúng ta cần phải tìm hiểu và nắm rõ đặc trưng cơ bản của các dạng dữ liệu gốc, từ đó với các dữ liệu có giấu tin nếu vi phạm các đặc trưng này chúng ta có thể phát hiện ra đối tượng đó có dấu hiệu mang thông tin.

Phòng QLKH&CGCN