Cách trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học
28 tháng 7, 2016 bởi
Cách trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học
Trần Hữu Trung


Để thuận lợi cho sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng làm báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết này hướng dẫn những điểm chính viết báo cáo đề tài nghiên cứu theo quy định của Nhà trường.

1. Soạn thảo văn bản
Hình thức trình bày báo cáo kết quả đề tài NCKH phải tuân thủ những qui định chung sau đây (ngoại trừ Trang bìa và Trang phụ bìa):
Đề tài trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, chú thích chính xác, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cụ thể.
1.1. Kiểu chữ (font): sử dụng kiểu chữ Times New Roman (mã Unicode).
1.2. Cỡ chữ (size): cỡ chữ 13-14 trên khổ giấy A4 đứng (ngoại trừ các biểu bảng, biểu đồ, hình ảnh và các nội dung cần thiết khác có thể trình bày trên khổ giấy A4 ngang).
1.3. Dàn trang (page setup), canh lề (margins) tuân theo các thông số sau:
Top: 2.5 cm; Bottom: 3 cm;
Left: 3 cm; Right: 2 cm;
Header: 1.5cm; Footer: 1.5 cm;
1.4. Khoảng cách giữa các hàng (line spacing): “1.5 lines”.
1.5. Qui ước đánh số thứ tự và kiểu chữ cho phần nội dung chính: Các tiểu mục của báo cáo được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (phần), ví dụ: 4.1.2.1 (chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.
Thí dụ:
1.1. (Chữ thường dậm)
1.1.1. (Chữ thường dậm, nghiêng)
1.1.1.1. (Chữ thường, nghiêng)
1.6. Đánh số trang:đánh số trang 1 kể từ phần Mở đầu và số trang được đánh ở cuối, giữa trang.
1.7. Bố trí tên biểu bảng, biểu đồ, đồ thị và chú thích ảnh:
- Tên biểu bảng nằm phía trên biểu bảng
- Tên của biểu đồ, đồ thị và ảnh nằm phía dưới ảnh, biểu đồ và đồ thị.
2. Quy định về trình tự, bố cục của báo cáo kết quả NCKH
Số chương của mỗi Bài báo cáo tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể nhưng thông thường gồm những phần và chương sau:
2.1. Lời cam đoancam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là trung thực, các kết quả nghiên cứu do chính chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện, các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ (chủ nhiệm đề tài ký và ghi rõ họ và tên).
2.2. Lời cảm ơi: (không bắt buộc) ghi lời cảm ơn đối với cơ quan đỡ đầu công trình nghiên cứu hoặc lời cám ơn một cá nhân, không loại trừ người thân.
2.3. Danh mục các chữ viết tắt: Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký hiệu và chữ viết tắt trong kết quả nghiên cứu để người đọc tiện tra cứu (nếu đề tài sử dụng nhiều từ viết tắt).
2.4. Mục lục: ghi đầy đủ các chương mục có trong Bản báo cáo và số trang tương ứng.
2.5. Mở đầu Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
2.6. Tổng quan: Trình bày các cơ sở lý thuyết; phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu của tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.
2.7. Đối tượng, địa điểm, thời gian, nội dung và phương pháp nghiên cứu: trình bày đối tượng, địa điểm, thời gian, nội dung và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đề tài nghiên cứu.
2.8. Trình bày, đánh giá, thảo luận các kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá, thảo luận và so sánh các kết quả nghiên cứu, đưa ra những ý kiến nhận xét của tác giả…
2.9. Kết luận và kiến nghị:
- Kết luận: Trình bày các kết quả mới của đề tài một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.
- Kiến nghị: đưa ra những ý kiến đề xuất, những đề nghị nghiên cứu tiếp theo.
2.10. Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong Báo cáo.
2.11. Phụ lục: Phần này bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung Báo cáo như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu Báo cáo sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của Báo cáo. Phụ lục không được trình bày dày hơn phần chính của Báo cáo.
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng