Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021
31 tháng 3, 2021 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021
Administrator

Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học gửi lịch thi thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm ""Lịch thi thi lần 2"".

1. Sinh viên xem phòng thi lại trước 30 phút so với giờ thi tại bảng tin Phòng Đào tạo-QLKH, phòng E101.

2. Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm trước 03 ngày so với lịch thi của môn đăng ký.