Ba công khai


 

Ba công khai năm học
2018-2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ 
Hải Phòng 2018-2019

Ba công khai năm học
2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ 
Hải Phòng 2014-2015

Ba công khai năm học
2013-2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ 
Hải Phòng 2013-2014