Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 13/06/2017 - 23/09/2017 Thứ ba, 13/06/2017 - 14:42:26

Thông báo về kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành XDDD & CN, Kiến trúc đã đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

II. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 09/06/2017 đến 22/09/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 09/06/2017 đến 15/09/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

09/06/2017 - 04/08/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

05/08/2017 - 15/09/2017

 

III. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017:

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm 2017 tại các file đính kèm sau:

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm 2017 ngành XDDD & CN.

2. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm 2017 ngành Kiến trúc.

Chú ý:

- Các sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình

- Các em sinh viên ngành XDDD & CN khi đến gặp giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải mang theo bản đề tài tốt nghiệp (giống bản đã nộp tại VP Khoa).

                                                                                                                   

 

                                                                                           KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 795 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.