Đại học - Cao đẳng

  Thứ ba, 24/03/2015 - 07:23:05

Đề án tuyển sinh ĐH-CĐ của ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2015

Đề án tuyển sinh ĐH-CĐ Hệ chính quy năm 2015 của trường Đại học Dân lập Hải Phòng cụ thể như sau:
Cơ sở pháp lý xây dựng đề án:
- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;
- Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”;
- Căn cứ Quyết định số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11  tháng 3  năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng từ năm 2015;
- Căn cứ Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 V/v tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015;
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xây dựng Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 với các nội dung sau:
                        1.       Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
                        2.       Phương án tuyển sinh
                        3.       Tổ chức thực hiện
                        4.       Cam kết của trường
                        5.       Phụ lục
1.  Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
1.1. Mục đích:
-  Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
-   Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội.
1.2. Nguyên tắc
-   Đảm bảo các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.
-   Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-   Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-   Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
-   Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
-   Phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông.
2.  Phương án tuyển sinh:
2.1. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2015 trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
Cụ thể:
- Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.
- Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.
-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
2.2. Phương thức tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia
- Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả thi ở các cụm thi do trường Đại học chủ trì.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Quy trình hồ sơ xét tuyển: Được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Ngành nghề xét tuyển: Tất cả các ngành nghề đào tạo trong trường, cụ thể theo bảng sau:
Ngành học
Mã Ngành
Môn thi
Dự kiến chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:


1080
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)
D480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)
D510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)
D580201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
(Môn thi chính: Toán)
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ
(Môn thi chính: Toán)

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
D520320
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh
(Môn thi chính: Toán)

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)
D620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh
Môn thi chính: Toán

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)
D340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
(Môn thi chính: Toán)

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
D220113
Văn-Sử-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
(Môn thi chính: Văn)

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)
D220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh
(Môn thi chính: Anh)

Các ngành đào tạo cao đẳng:


240
Công nghệ thông tin
C480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử
C510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
C510102
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Kế toán
C340301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
(Môn thi chính: Toán)

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
C220113
Văn-Sử-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
(Môn thi chính: Văn)

2.3. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
2.3.1. Các ngành và môn xét tuyển:
Ngành học
Mã Ngành
Môn xét tuyển
Dự kiến chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:


720
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)
D480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hóa;
Toán-Anh-Sinh

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)
D510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)
D510303
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
D520320
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)
D620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)
D340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành:Văn hóa du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
D220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán-Lý-Hoá

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại)
D220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng:


160
Công nghệ thông tin
C480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hóa;
Toán-Anh-Sinh

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử
C510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
C510102
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa

Kế toán
C340301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
C220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán-Lý-Hoá

2.3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
-    Tốt nghiệp THPT.
-    Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
-    Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn
+ Điểm trung bình môn = (Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10;  học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/18
+ Hệ Đại học    : Điểm xét tuyển >= 6.0
+ Hệ Cao đẳng : Điểm xét tuyển >= 5.5
-    Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
2.3.3. Xét tuyển thẳng:
          Người có bằng Trung cấp loại giỏi và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 2 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) được tuyển thẳng vào đào tạo trình độ cao đẳng.
2.4. Lịch tuyển sinh của trường:
2.4.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia:
Thời gian các đợt xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2.4.2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+  Nhận đăng ký xét tuyển:
Đợt 1: Từ 16/7/2015 đến 15/8/2015
Đợt 2: Từ 16/8/2015 đến 10/9/2015
Đợt 3: Từ 11/9/2015 đến 30/11/2015  
+ Kết quả xét tuyển:
   Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.
2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:
2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
-  Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
+ Bản sao học bạ phổ thông trung học.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
-  Mẫu đơn đăng ký xét tuyển năm 2015: Xem tại đây

2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
     Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng, số 36 đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.
Số điện thoại: (031)3740577; email: daotao@hpu.edu.vn
2.5.3. Phương thức đăng ký:
-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.
-  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.
2.6.  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Học bổng tuyển sinh: Nhà trường dành 100 xuất học bổng tuyển sinh để thưởng cho các học sinh có nguyện vọng 1 học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có kết quả tuyển sinh đạt loại giỏi, xuất sắc:
Có 2 loại học bổng tuyển sinh:
-   Học bổng loại xuất sắc: Có giá trị bằng 39.800.000,0đ (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) bằng 100% học phí 4 năm học.
-   Học bổng loại giỏi: Có giá trị bằng 31.840.000,0đ (Ba mươi mốt triệu tám   trăm bốn mươi ngàn đồng) bằng 80% học phí 4 năm học.
+  Đối với sinh viên vào học tại trường thông qua xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học tổ chức.
+  Được nhận học bổng loại 1 khi có điểm thi tốt nghiệp 3 môn theo khối xét tuyển bằng hoặc lớn hơn 27 điểm, có kết quả học tập phổ thông từ khá trở lên.
+  Được nhận học bổng loại 2 khi có điểm thi tốt nghiệp 3 môn theo khối xét tuyển bằng hoặc lớn hơn 24 điểm,  có kết quả học tập ở phổ thông từ khá trở lên
+  Đối với sinh viên vào học tại trường thông qua xét tuyển kết quả học tập tại trường trung học phổ thông:
+  Được nhận học bổng loại 1 khi có điểm trung bình học tập 3 môn theo khối xét tuyển đạt từ 9,0 điểm trở lên 
+  Được nhận học bổng loại 2 khi có điểm trung bình học tập 3 môn theo khối xét tuyển đạt từ 8,5 điểm trở lên.
-   Điểm ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng được thực hiện theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-   Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo qui định của đề án (trong mục 2.3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển).
2.7. Lệ phí xét tuyển 
      Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.  Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
Trường Đại học Dân lập Hải phòng là một trong 20 trường Đại học đầu tiên trong cả nước đạt chất lượng kiểm định quốc gia. Nhà trường có một đội ngũ 239 nhà giáo tâm huyết, có trình độ, được đào tạo bài bản với trên 80% là GS, PGS, TS, Ths.
Trường là một trong 25 trường Đại học trong cả nước có sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao với 93,46% (Theo kết quả điều tra của Dự án Mêkông của Bộ).
Năm 2014, Thư viện điện tử của nhà trường được tổ chức Webmetrics xếp hạng đứng thứ 2 tại Việt nam (Chỉ sau thư viện Đại học Quốc gia)
Công tác quản lý của nhà trường được thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008
Cơ sở vật chất của nhà trường đã được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập và ngày càng được hoàn thiện hơn. Ngoài khu giảng đường với 81 phòng học có trang bị đầy đủ projektor, điều hoà nhiệt độ trong tất cả các phòng học, nhà trường còn có khu nhà ở, khu luyện tập thể dục thể thao dành riêng cho sinh viên với nhà tập đa chức năng, Bể bơi thông minh, sân vận động, trong năm 2013 đã được lát cỏ nhân tạo.
Khu Ký túc xá sinh viên được gọi là Khách sạn sinh viên với 261 phòng ở khép kín, diện tích mỗi phòng là 25 m2 cho 4 sinh viên ở, được trang bị đầy đủ giường màn gối chiếu, có tủ, bàn học riêng cho từng sinh viên, có bàn uống nước,có hệ thống nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời dẫn đến từng phòng ở của sinh viên.
Trong 17 năm qua, công tác tuyển sinh của nhà trường luôn luôn được bảo đảm nghiêm túc đúng quy chế.
Công tác đào tạo được thực hiện bài bản, đảm bảo chất lượng của sinh viên. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chuyên sâu theo ngành nghề, sinh viên được trang bị ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quốc tế: tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, Cambrige...., tin học theo chuẩn ICDL, MOS và các kỹ năng mềm: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình thuyết phục, kỹ năng làm việc đồng đội.....nhằm đào tạo những kỹ sư, cử nhân toàn diện, có chuyên môn giỏi, có tinh thần đồng đội, biết chia sẻ và quan tâm đến cộng đồng.
4.  Tổ chức thực hiện
     Nhà trường sẽ triển khai công tác tuyển sinh theo các bước cụ thể:
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh.
- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website http://www.hpu.edu.vn.
- Thực hiện theo đúng quy định về quy trình về xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển.
- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.
- Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát: phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải phòng, các cơ quan bảo vệ an ninh tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra kết quả xét trúng tuyển vào trường ngày sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học; đối chiếu kết quả học tập và chế độ ưu tiên thí sinh đã khai báo trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển với các giấy tờ bản gốc; liên hệ xác minh các trường hợp có nghi vấn.
5.  Cam kết của trường
      Trường Đại học Dân lập Hải Phòng cam kết:
- Tổ chức tuyển sinh theo đúng đề án này và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.
- Làm tốt công tác thanh tra, giám sát.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                            (đã ký)
 
                                                                                          GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
 
 
 

PHỤ LỤC
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
 
1.  Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn
- Công tác tổ chức tuyển sinh của trường sẽ tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Tổ chức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuân thủ theo các quy định chung của Bộ GD&ĐT và theo mục 2,3 của Đề án.
- Các tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu sẽ được công bố trên Website tại địa chỉ http://www.hpu.edu.vn, đồng thời được gửi tới các trường THPT.
2.  Kết quả tuyển sinh trong 5 năm qua

     Năm

   Chỉ tiêu

  được giao

            Tổng số thí sinh đã nhập học

2010

1800

1519

2011

1800

1609

2012

2000

1598

2013

1800

1321

2014

2200

1347

3.  Ngành nghề đào tạo của nhà trường
3.1.  Các ngành đào tạo cao học
Stt
Ngành tuyển sinh
Mã ngành
Khối tuyển sinh
1
Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
60.58.02.08
Ngành tốt nghiệp đại học đúng và gần
2
Quản trị kinh doanh
60.34.01.02
Ngành tốt nghiệp đại học đúng và gần
3
Hệ thống thông tin
60.48.01.04
Ngành tốt nghiệp đại học đúng và gần
3.2.  Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng
3.2.1. Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường
Mã Ngành
Môn thi
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG
DHP
 
 
 

- Phương thức TS:
Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
Chỉ xét kết quả thi ở các cụm thi do trường Đại học chủ trì.
- Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
990.000 đ/tháng
+ Cao đẳng:
940.000 đ/tháng
- Trường có Khách sạn sinh viên có sức chứa 1500 chỗ.
+ Cho khoá tuyển sinh 2015 có 800 chỗ. Có Internet, Wifi.
+ Các phòng học đều được trang bị máy chiếu Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.

- Học bổng:
+ Sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng; ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn
 
 
 
 
Các ngành đào tạo đại học:1080
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

D480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh


Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

D510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh


Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

D580201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ


Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

D520320
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh


Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

D620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

D340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ


Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

D220113
Văn-Sử-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ


Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

D220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh


Các ngành đào tạo cao đẳng:240
Công nghệ thông tin

C480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh
(Môn thi chính: Toán)

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử

C510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh


Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh


Kế toán

C340301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ


Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

C220113
Văn-Sử-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ


  3.2.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường
Mã Ngành
Môn xét tuyển
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Các ngành đào tạo đại học:720

* Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn.
Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10;  học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/18
Hệ Đại học:
Điểm xét tuyển >= 6.0
Hệ Cao đẳng:
Điểm xét tuyển >= 5.5
* Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
990.000 đ/tháng
+ Cao đẳng:
940.000 đ/tháng
- Trường có Khách sạn sinh viên có sức chứa 1500 chỗ.
+ Cho khoá tuyển sinh 2015 có 800 chỗ. Có Internet, Wifi.
+ Các phòng học đều được trang bị máy chiếu Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.
- Học bổng:
+ Sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

D480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh; Toán-Anh-Hóa; Toán-Anh-Sinh

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

D510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

D580201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

D520320
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

D620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

D340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành:Văn hóa du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

D220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán-Lý-Hoá

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại)

D220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh

Các ngành đào tạo cao đẳng:160
Công nghệ thông tin

C480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh; Toán-Anh-Hóa; Toán-Anh-Sinh

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử

C510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa

Kế toán

C340301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

C220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán-Lý-Hoá
 
 
4.       Danh mục các nguồn lực:
4.1.    Đội ngũ nhà giáo cơ hữu
Nhà trường có 328 cán bộ giảng viên, nhân viên cơ hữu trong đó riêng nhà giáo có 239 người.
Stt
Nội dung
Tổng số
Trình độ, học hàm học vị
 
GS
PGS
TSKH tiến sỹ
Ths
CN
Khác
 
1
2
(3+4+5+6+7+8)
3
4
5
6
7
8
 
Tổng số
239
7
9
15
141
67
 
1.1             
Các khoa


1.2             
Khoa Công nghệ Thông tin
28

3
3
18
4

1.3         
Khoa Điện – Điện tử
17
1


11
5

1.4         
Khoa Môi trường
21


2
18
1

1.5         
Khoa Quản trị Kinh Doanh
45

3
4
28
10

1.6         
Khoa Văn hóa du lịch
10


2
5
3

1.7         
Khoa xây dựng
29
5
3
1
16
4

1.8         
Khoa Ngoại Ngữ
37


1
28
8

2
Các bộ môn


2.1.
Bộ môn cơ bản cơ sở
1611
5

2.2.
Bộ môn Giáo dục thể chất
96
3

3
Cán bộ cơ hữu Phòng, ban, trung tâm kiêm nhiệm giảng dạy   


3.1.
Ban Công tác sinh viên
7
7

3.2.
Ban Quản lý dự án 2
1
1

3.3.
Phòng Đào tạo
2


1

1

3.4.
Phòng Kế hoạch tái chính
1
1

3.5.
Phòng HTQT & QHCC
3
3

3.6.
Phòng QLKH & ĐBCL
3


1

2

3.7.
Phòng Tổ chức Hành chính
1
1

3.8.
Trung tâm Thông tin Thư viện
9
9

 
4.2.    Cơ sở vật chất 
Stt
Nội dung
 
Đơn vị
tính
Số lượng
I
Diện tích đất đai
ha
14.675,23
II
Diện tích sàn xây dựng
m2
46.434,80
1
Giảng đ­ường
 
 

Số phòng
phòng
87

Tổng diện tích
m2
7.180,63
2
Phòng học máy tính
 
 

Số phòng
phòng
11

Tổng diện tích
m2
317
3
Phòng học ngoại ngữ
 
 

Số phòng
phòng
02

Tổng diện tích
m2
106,8
4
Thư­ viện (Thư viện truyền thống và thư viện điện tử)
m2
775
5
Phòng thí nghiệm
 
 

Số phòng 
phòng
11

Tổng diện tích
m2
499
6
Xư­ởng thực tập, thực hành
 
 

Số phòng 
phòng
05

Tổng diện tích
m2
172
7
Ký túc xá ( Được gọi là Khách sạn sinh viên)
 
 

Số phòng
phòng
261

Tổng diện tích
m2
12.992
8
Diện tích nhà ăn sinh viên
m2
1.266
9
Diện tích khác:
 
 

Diện tích hội trường
m2
210

Diện tích nhà văn hóa      
m2
950

Diện tích nhà thi đấu đa năng 
m2
2.362

Diện tích bể bơi thông minh
m2
598,5

Diện tích sân vận động (Sân cỏ nhân tạo)
m2
2.152

 

 

 

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn