TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 28/08/2015 - 08:16:39

Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 74 năm 2015

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Bài trích Tạp chí Quản lý giáo dục số 74 năm 2015
1. Xây dựng và phát triển xã hội học tập - Một giải pháp cơ bản bảo đảm an sinh xã hội/ Phạm Tất Dong// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 1
An sinh là một vấn đề được đặt ra với mức độ ngày càng bức thiết khi trong xã hội, sự bất bình đẳng trong điều kiện sinh sống và sự không công bằng trong phát triển con người đang có chiều hướng gia tăng. Với những nước có chiến tranh hoặc bị tàn phá bằng các vụ bạo lực, an sinh cho con người là vấn đề vô cùng bức bách, song điều đó không có nghĩa là, với không ít quốc gia đang sinh sống trong hòa bình, thậm chí còn đang có sự tăng trưởng kinh tế đều đều thì cũng chưa hẳn đã hết nhiều điều bức xúc trong an sinh xã hội.
Từ khóa: an sinh, xã hội, học tập.
2. Quản lý trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh/ Phạm Ngọc Phương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 4
Bài báo bàn về hoạt động quản lý trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Định hướng thay đổi là chuyển đổi mô hình quản lý từ “tuân thủ” sang “tự chủ và dân chủ”. Sự chuyển đổi này phải được quán triệt ở cả ba hoạt động: quản lý đầu vào, hoạt động giáo dục, minh bạch chất lượng đầu ra. Đây chính là một thách thức với hoạt động quản lý của nhà trường.
Từ khóa: Quản lý, trường THPT, năng lực, học sinh.
3. Hệ thống phương tiện dạy học ở trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục/ Phí Đức Nam// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 7
Việc thay đổi cách tiếp cận mục tiêu giáo dục và định hướng đổi mới chương trình giáo dục cho cấp THPT đã khiến cho hệt hống phương tiện dạy học (PTDH) ở trường THPT cũng có những thay đổi đáng kể. Bài báo bàn về định hướng cho hệ thống PTDH ở trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, với ý kiến về: Hệ thống PTDH sẽ được xây dựng theo 8 lĩnh vực giáo dục, các chuyên đề học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Từ khóa: Phương tiện dạy học, THPT, đổi mới, giáo dục.
4. Quản lý đào tạo sau đại học ở các trường đại học sư phạm theo tiếp cận chức năng quản lý/ Vũ Trung Thành// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 10
Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường và góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. Trong đó, đào tạo nói chung và quản lý đào tạo sau đại học nói riêng cần phải có những giải pháp đổi mới thiết thực để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo sau đại học, bài viết đề xuất 6 biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quá trình quản lý đào tạo sau đại học trong các nhà trường sư phạm.
Từ khóa: Quản lý, đào tạo, sau đại học, trường đại hoc, sư phạm.
5. Nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp ở Trường trung học phổ thông/ Trịnh Viết Tuấn// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 14
Giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp sau tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội và đáp ứng tốt các nhu cầu của bản thân học sinh. Công tác giáo dục hướng nghiệp muốn đạt được hiệu quả cao thì người hiệu trưởng các trường THPT phải có những giải pháp cụ thể trong tổ chức hoạt động hướng nghiệp , từ nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia hướng nghiệp đến đổi mới nội dung, hình thức; xây dựng các bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp…
Từ khóa: Hướng nghiệp, học sinh, THPT, giáo dục.
6. Thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở/ Phạm Thị Nga// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 18
Bài báo đề cập đến vấn đề giáo dục giá trị sống (GTS) và kỹ năng sống (KNS) cho học sinh THCS. Trên cơ sở kết quả khảo sát ở nhiều trường THCS, bài báo phân tích những ưu điểm và hạn chế trong việc tổ chức hoạt động giáo dục GTS, KNS cho học sinh THCS hiện nay, tạp trung vào nhận thức của GV, phụ huynh, học sinh về GTS, KNS, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục GTS, KNS và hoạt động kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: Trường THCS, giáo dục, giá trị sống, kỹ năng sống.
7. Giáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nay/ Nguyễn Thị Thanh Thương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 22
Nghĩa vụ đạo đức là một trong những phạm trù cơ bản của đạo đức học Mác – Lênin. Nghiên cứu về nghĩa vụ đạo đức nói chung và giáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập là vấn đề còn khá mới mẻ ở nước ta. Bài viết nêu tầm quan trọng của công tác giáo dục nghĩa vụ đạo đức, và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập.
Từ khóa: Nghĩa vụ, đạo đức, sinh viên, trường đại học, công lập.
8. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực/ Nguyễn Xuân Tiến// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 26
Năm 1992, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào đã kí kết Hiệp định giúp đỡ nhau đào tạo cán bộ, chấm dứt giai đoạn “ngành giúp ngành” trong công tác đào tạo. Hai bên quyết định không đào tạo lưu học sinh trình độ phổ thông mà tập trung đào tạo cán bộ hệ đại học và sau đại học. Hiệp định tương đương bằng cấp, học hàm học vị cũng đã được hai Chính phủ ký kết ngày 16/3/1989 tại Viên-chăn. Bộ GD&ĐT đã được Chính phủ chỉ đạo Xây dựng đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, đã được hai Chính phủ phê duyệt ngày 22/4/2011.
Từ khóa: Chất lượng, hợp tác, Việt – Lào.
9. Nội dung tích hợp trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông/ Phạm Văn Vương// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 29
Lý luận về dạy học tích hợp đã được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu và vận dụng thành công ở các nước trên thế giới. Những nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục phổ thông Việt Nam trong việc nghiên cứu, vận dụng vào công cuộc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015. Việc tổ chức dạy học tích hợp ở trường THPT cũng đã được nghiên cứu, vận dụng hiệu quả nhất định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, chưa có các nghiên cứu chuyên sâu về tổ chức dạy học tích hợp và nội dung tích hợp cụ thể ở trường THPT thông qua môn Vật lý.
Từ khóa: Tích hợp, dạy học, Vật lý.
10. Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho sinh viên cao đẳng kinh tế/ Trần Thanh Nga// Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 74 .- Tr. 33
Trong dạy học môn Toán, người dạy và cả người học phải sử dụng đồng thời hai loại ngôn ngữ: ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học. Ngôn ngữ toán học là kết quả của sự sáng tạo con người để biểu đạt các sự kiện toán học theo khuynh hướng sau: Khắc phục sự cồng kềnh của ngôn ngữ tự nhiên; Mở rộng khả năng biểu đạt; Loại bỏ tính đa nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên. Không có một ranh giới rõ ràng giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học mà chúng có sự hòa quyện với nhau. Ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng trong phát triển tư duy toán học cũng như trong trình bày và lập luận toán học. Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về ngôn ngữ toán học và một số biện pháp phát triển kỹ năng này cho sinh viên cao đẳng kinh tế trong dạy học môn toán.
Từ khóa: ngôn ngữ, toán học, giảng dạy, sinh viên, cao đẳng, kinh tế.
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn