TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 10:37:55

Bài trích trong tạp chí Quản lý giáo dục dành cho người làm công tác GD&ĐT

Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Tạp chí Quản lý giáo dục số 46/ 2013 gồm những nội dung chính sau:

1. Suy nghĩ về đường lối đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam/ Lê Phước Minh// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 1 - 4
    Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Khi bàn đến chủ đề về "đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", một số câu hỏi chính được đặt ra: Bối cảnh nền giáo dục Việt Nam như thế nào? Vì sao đổi mới? Đổi mới cái gì?  và Đổi mới như thế nào?
Từ khóa: Đổi mới căn bản giáo dục toàn diện Việt Nam, phát triển giáo dục, hệ thống giáo dục.

2. Tăng cường tính pháp lý trong phổ cập giáo dục Việt Nam/ Đặng Bá Lãm, Trịnh Anh Hoa// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 5 - 12
    Giáo dục đóng vai trò chủ yếu trong việc phát triển nguồn nhân lực con người. Phổ cập giáo dục (PCGD) là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực. PCGD góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. Để đảm bảo thực hiện PCGD, có nhiều biện pháp, một trong những biện pháp hiệu quả nhất đó là Nhà nước thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc hay theo nghĩa vụ cho thanh thiếu niên.
Từ khóa: Phổ cập giáo dục, pháp lý, giáo dục phổ cập, giáo dục bắt buộc.

3. Những thách thức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020/ Trương Thị Thúy Hằng// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 13 - 21
    Bài viết tập trung xem xét một số thực trạng, thách thức của việc thực hiện chiến lược giáo dục 2011 - 2020 của Việt Nam qua những chỉ tiêu, chỉ số giáo dục trong chỉ số phát triển con người ; các chỉ báo về năng lực cạnh tranh khi có những thay đổi về các thước đo thành tựu giáo dục trong Báo cáo phát triển con người năm 2010 và việc nước ta vượt qua ngưỡng thu nhập thấp, chính thức đứng vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình năm 2010.
Từ khóa: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020, giáo dục, đào tạo, chỉ tiêu, chỉ số.

4. Nhận diện khả năng lãnh đạo nhà trường/
 Nguyễn Thế Thắng// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 22 - 25
    Bài viết đề cập đến cả về thuật ngữ và những điểm cơ bản về năng lực và khả năng lãnh đạo, trong đó đề cao khả năng vì khả năng có thể giải quyết được các tình huống mới và thay đổi liên tục trong nhà trường. Đặc biệt là cũng nêu rõ những khả năng cá nhân, khả năng quan hệ, khả năng chuyên môn, khả năng tổ chức, có thể là cơ sở để nhận diện rõ hơn vai trò lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Khả năng, năng lực, lãnh đạo, nhà trường, giáo dục.

5. Đào tạo và đánh giá kỹ năng ngoài chuyên môn trong thời đại hội nhập/ Nguyễn Duy Mộng Hà// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 26 - 31
    Thời đại hội nhập - toàn câu hóa đòi hỏi sự đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thời đại. Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các kỹ năng cần thiết theo 4 trụ cột của Unesco: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định và Học để cùng chung sống ngày càng có tác động nhiều đến giáo dục đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường đại học ở nước ta còn đang lúng túng trong việc xác định rõ những kỹ năng ngoài chuyên môn cần đào tạo tương thích với chuẩn đầu ra theo yêu cầu của các ngành nghề và đặc biệt là đổi mới nội dung và phương thức đào tạo - đánh giá nhằm giúp sinh viên đạt được các kỹ năng này. Bài viết đưa ra một số gợi mở cho việc tích hợp các phương thức đào tạo và đánh giá các kỹ năng ngoài chuyên môn, kỹ năng mềm trong suốt quá trình đào tạo theo yêu cầu của bối cảnh hội nhập.
Từ khóa: Đào tạo, đánh giá, kỹ năng ngoài chuyên môn, kỹ năng mềm, đại học, hội nhập.

6. Đảm bảo chuẩn đầu ra trong đào tạo cử nhân ngành quản lý giáo dục/ Nguyễn Liên Châu// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 32 - 34
    Đảm bảo chuẩn đầu ra là nguyên tắc cơ bản, chủ đạo, xuyên suốt trong đổi mới chương trình và hoạt động đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý giáo dục tại Học viện quản lý giáo dục. Định hướng chuẩn đầu ra trong giáo dục đại học là sự cụ thể hóa mục tiêu giáo dục đại học. Mục tiêu giáo dục đại học được các trường đại học, học viện cụ thể hóa vào định hướng chuẩn đầu ra của từng ngành, chuyên ngành đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đại học, quản lý giáo dục.

7. Giáo dục mục đích, động cơ học tập cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ/ Nguyễn Thanh Sơn// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 35 - 38
    Động cơ của hoạt động học tập là nguyên nhân trực tiếp giúp sinh viên duy trì hứng thú và vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích đề ra. Tác giả đề xuất nhà trường cần giáo dục mục đích, động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên qua 4 biện pháp: thông qua việc nâng cao nhận thức của sinh viên về mục tiêu, yêu cầu của ngành học và củng cố niềm tin học tập; xây dựng bầu không khí tích cực học tập trong tập thể sinh viên; kích thích tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Từ khóa: Mục đích, động cơ, học tập, sinh viên, tín chỉ.

8. Giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở/ Phạm Thị Nga// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 39 - 41
    Giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở (THCS) hiện đang được các nhà nghiên cứu giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh quan tâm. Việc giáo dục học sinh ở lứa tuổi THCS có những đặc thù do các em có những phát triển và thay đổi nhanh chóng về thể chất, trí tuệ, tâm lý và nhân cách. Hiện tại chưa có chương trình giáo dục chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo về kỹ năng sống cho học sinh THCS. Bài viết đề cập đến tính cấp thiết và các nội dung tăng cường việc giáo dục kỹ năng sống một cách thiết thực ở trường THCS trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng sống, THCS, giáo dục công dân, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

9. Sử dụng webquest trong dạy học ở đại học/ Đào Việt Hào, Âu Đức Thắng// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 42 - 44
    Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và sử dụng Internet trong dạy học ngày càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc truy cập thông tin một cách tự do trên mạng trong dạy học có những nhược điểm. Bài viết giới thiệu về webQuest và vận dụng phương pháp WebQuest và giảng dạy ở trường đại học. 
Từ khóa: CNTT, WebQuest, PPDH, đại học

10. Thủ tục tuyển sinh đại học - Kinh nghiệm một số nước và gợi ý ở Việt Nam/ Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 45 - 49
    Trong khâu tuyển sinh và đào tạo thì thi tuyển sinh đại học là một dịch vụ phức tạp và tốn kém. Mặc dù "kỳ thi 3 chung" ở Việt Nam đã có một số ưu điểm cơ bản nhưng rõ ràng vẫn phức tạp và tốn kém. Phức tạp và tốn kém cho xã hội, cho các nhà trường và tốn kém cho người đi thi. Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học giáo dục cho rằng, tuyển sinh đại học là cần thiết. Cho dù có nhiều khó khăn và áp lực nhưng tuyển sinh đại học vẫn tồn tại. Vì đại học không phải là nơi để ai muốn vào cũng được. Chỉ tính riêng trong 10 nước khu vực Đông Nam Á thì có ít nhất đến 6 kiểu tuyển sinh đại học khác nhau, mỗi nước lại có đặc thù riêng và nước nào cũng gặp khó khăn, nan giải về kì thi tuyển sinh này. Vì vậy trong bài viết này tác giả nghiên cứu thủ tục tuyển sinh đại học nhìn từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới, từ đó phân tích so sánh và đưa ra những đề xuất giải pháp về tuyển sinh đại học ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: Tuyển sinh đại học, kinh nghiệm, đào tạo, sinh viên đại học.

11. Tình hình phạm tội lứa tuổi học sinh, sinh viên/ Nguyễn Khắc Hùng// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 50 - 52
    Việc giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên phải bằng nhiều kênh và bằng các giải pháp đa dạng, nếu chỉ giao phó hoàn toàn cho nhà trường công tác giáo dục sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả. Trong thời gian qua, xu hướng phạm tội ngày càng được trẻ hóa với các vi phạm pháp luật mang tính tập thể, quy mô ngày càng lớn; tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng, trẻ vị thành niên phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng có nguy cơ tăng cao. Bài viết đề cập đến một số vấn đề về tình hình tội phạm trong học sinh, sinh viên với những nguyên nhân và các biện pháp giải quyết.
Từ khóa: tội phạm, học sinh, sinh viên.

12. Thực hiện tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên/ Chử Thị Hải// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 53 - 58
    Việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục được chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý, tạo lập, huy động sử dụng nguồn lực tài chính với chất lượng hiệu quả công việc, phát huy tính dân chủ, năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển nhà trường. Bài viết đề cập đến thực hiện quyền tự chủ tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

13. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở Trường THPT Nguyễn Lương Bằng tỉnh Yên Bái
/ Nguyễn Ngọc Huân// Tạp chí quản lý giáo dục .- Số 46 .- 3/2013 .- Tr. 59 - 64
    Trường THPT Nguyễn Lương Bằng nằm ở phía Tây Nam của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đa số học sinh là con em của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, đời sống khó khăn. Trường được thành lập năm 2000, cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế và thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Bài viết đề cập đến thực trạng và biện pháp quản lý dạy học ở Trường THPT Nguyễn Lương Bằng, tỉnh Yên Bái.
Từ khóa: Quản lý dạy học, Trường THPT Nguyễn Lương Bằng tỉnh Yên Bái.

 
Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn